ORDONANŢĂ nr. 14 din 18 august 2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT

·  GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

Data intrării în vigoare 02-09-2017

Formă consolidată valabilă la data 21-06-2022

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-12-2019 până la data de 21-06-2022

Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 14 din 18 august 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 685 din 23 august 2017, la data de 21 Iunie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Articolul I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu următorul cuprins:

29^1. suspendarea înmatriculării - operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public;

2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 10

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată.

La data de 26-12-2019 Alineatul (1) din Articolul 10 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(2)Constatarea deficienţelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege.

3. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4)În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

4. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc opt noi alineate, alineatele(4^1)-(4^8), cu următorulcuprins:

(4^1)Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar are obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorităţii competente de înmatriculare. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

(4^2)De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (4^1), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituţiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.

(4^3)În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.

(4^4)În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.

(4^5)Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.

(4^6)În cazurile prevăzute la alin. (4^3) şi (4^5), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se şterg după 5 ani de la data încetării acesteia.

(4^7)Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut la alin. (4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, comunicate Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin protocol.

La data de 26-12-2019 Alineatul (4^7) din Articolul 11, Punctul 4., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(4^8)În scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilităţii acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în condiţiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

4^1. La articolul 11, după alineatul (4^8) se introduce un nou alineat, alineatul (4^9), cu următorul cuprins:

(4^9)Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor realizează, gestionează şi pune la dispoziţia publicului o aplicaţie informatică, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situaţia înmatriculării unui vehicul, precum şi motivul suspendării înmatriculării acestuia.

La data de 26-12-2019 Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

5. La articolul 11, după alineatul (10) se introduc şase noi alineate, alineatele(11)-(16), cu următorul cuprins:

(11) Cu ocazia realizării operaţiunilor prevăzute la alin. (2), autorităţile competente de înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate prevăzut la alin. (4) următoarele date în format electronic:

La data de 26-12-2019 Partea introductivă a Alineatului (11) din Articolul 11, Punctul 5., Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

a)datele de identificare a proprietarului şi, după caz, a deţinătorului mandatat ori a altei persoane, în condiţiile art. 15 alin. (1^1);

b)datele de identificare a vehiculului.

(12)Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt:

a)pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;

b)pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale reprezentantului acestora.

(13)Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi codurile armonizate aferente acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(14)Datele prevăzute la alin. (11) se şterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.

(15)Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

(16)Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informaţii.

5^1. La articolul 11, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:

(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod similar şi în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepţia vehiculelor cu tracţiune animală, în conformitate cu prevederile normelor de aplicare aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.

La data de 26-12-2019 Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

Notă

Articolul II din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1032 din 23 decembrie 2019, prevede:

Articolul II

Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei prevăzut la art. 11 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

6. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

(5)Radierea din evidenţă a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii:

a)în cazul notificării primite de la autorităţi competente sau operatori economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;

b)în cazul notificării primite de la autorităţi competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.

(6)În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condiţiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni.

7. La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, prevăzut la art. 11 alin. (4), următoarele date în format electronic:

La data de 26-12-2019 Partea introductivă a Alineatului (7) din Articolul 24, Punctul 7., Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

a)datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, respectiv: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia şi semnătura titularului, locul şi data naşterii, domiciliul sau reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;

La data de 26-12-2019 Litera a) din Alineatul (7), Articolul 24, Punctul 7., Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

b)categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere;

c)codurile armonizate ale Uniunii Europene;

d)datele de identificare a permisului de conducere.

(8)Permisele de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documente similare în alte state îşi pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

(9)Datele prevăzute la alin. (7) se şterg după 10 ani de la data încetării valabilităţii permisului de conducere.

8. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:

Articolul 28^1

Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

9. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2)În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă.

10. La articolul 99 alineatul (1), punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore, altele decât cele prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 11.

11. La articolul 101 alineatul (1), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficienţe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcţie, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;

12. La articolul 102 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficienţe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;

13. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu următorul cuprins:

39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.

14. La articolul 102 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)conducerea vehiculului cu deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;

15. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

7. nerespectarea obligaţiei de a folosi şi pe timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);

La data de 26-12-2019 Punctul 7. din Litera a), Alineatul (1), Articolul 108 din Punctul 15., Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

16. La articolul 112 alineatul (1), literele a) şi d)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a)vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă ori aceasta este anulată;

.....................................................

d)vehiculul circulă cu deficienţe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;

e)sistemul de frânare de serviciu prezintă deficienţe majore sau periculoase;

f)sistemul de frânare de securitate sau de staţionare prezintă deficienţe majore sau periculoase;

g)mecanismul de direcţie prezintă deficienţe majore sau periculoase;

17. La articolul 112 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

y)înmatricularea vehiculului este suspendată, în condiţiile legii.

18. La articolul 112, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r), s) la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) şi y) o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

La data de 26-12-2019 Alineatul (2) din Punctul 18. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) şi s), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

La data de 26-12-2019 Alineatul (3) din Punctul 18. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(4)Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament, precum şi la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului.

19. La articolul 112, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5)În cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a fost reţinut ca urmare a săvârşirii unei contravenţii privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de către poliţia rutieră la prezentarea dovezii eliberate de către Registrul Auto Român din care rezultă că deficienţa a fost remediată.

20. La articolul 117 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;

21. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională prevederile art. 4 alin. (1) teza finală şi alin. (4) paragrafele 1 şi 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi şi alin. (5) teza întâi şi art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi şi teza finală şi pct. (iii) şi alin. (2) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule, precum şi ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3a alin. (3) şi art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, şi prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.

Articolul II

(1)Până la data de 20 mai 2018, poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor desfăşoară activităţi de informare a participanţilor la trafic, astfel cum aceştia sunt definiţi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a proprietarilor şi a deţinătorilor mandataţi ai vehiculelor cu privire la:

a)obligaţiile proprietarului, deţinătorului mandatat şi conducătorului de autovehicul referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor şi valabilitatea acesteia;

b)obligaţia proprietarului de autovehicul de a solicita autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate;

La data de 26-12-2019 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

c)condiţiile de suspendare a înmatriculării vehiculului şi consecinţele conducerii unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, respectiv a unui vehicul înregistrat care nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe pagina de internet a Poliţiei Române, a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor şi a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, organizarea unor acţiuni specifice în trafic, în mod direct ori prin poliţiştii rutieri, sau la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului.

La data de 26-12-2019 Alineatul (2) din Articolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(3)În scopul realizării activităţii prevăzute la alin. (1), poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor colaborează cu persoane juridice, organizaţii, organisme responsabile de siguranţă rutieră, organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul siguranţei rutiere şi cluburile automobilistice interesate şi cooperează cu alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice de la nivel central şi local, în condiţiile legii.

Articolul III

Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 11 alin. (13) se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Articolul IV

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.

Articolul V

(1)Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 9 şi 15, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2)Prevederile prezentei ordonanţe se aplică de la data de 20 mai 2018, cu excepţia art. I pct. 5, 7-9 şi 15 şi art. II-III, care se aplică de la data intrării în vigoare a ordonanţei potrivit alin. (1).

Articolul VI

(1)La data de 20 mai 2018 se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor ale căror inspecţii tehnice periodice au expirat sau au fost anulate înainte de această dată.

(2) Pentru vehiculele scoase din evidenţa fiscală anterior datei de 20 mai 2018, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate, organul fiscal care a operat scoaterea din evidenţa fiscală a fostului proprietar notifică înstrăinarea acestora autorităţii competente de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, în baza solicitării fostului proprietar.

La data de 26-12-2019 Alineatul (2) din Articolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(3) Înaintea transmiterii notificării prevăzute la alin. (2), organul fiscal verifică situaţia înmatriculării vehiculului la autoritatea competentă de înmatriculare prin consultarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.

La data de 26-12-2019 Articolul VI a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), înmatricularea vehiculelor se suspendă de drept în termen de 90 de zile de la data notificării realizate de către organul fiscal.

La data de 26-12-2019 Articolul VI a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(5) Suspendarea înmatriculării prevăzută la alin. (1) şi (4) se înregistrează în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor.

La data de 26-12-2019 Articolul VI a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

Prezenta ordonanţă transpune în legislaţia naţională următoarele prevederi din cuprinsul Directivei 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014: art. 1 pct. 2, cu referire la art. 2 lit. e) din Directiva 1999/37/CE, art. 1 pct. 3, cu referire la art. 3 alin. (4) din Directiva 1999/37/CE, art. 1 pct. 4, cu referire la art. 3a alin. (3) din Directiva 1999/37/CE, precum şi art. 1 pct. 7, cu referire la art. 9 din Directiva 1999/37/CE.

 

 PRIM-MINISTRU

 MIHAI TUDOSE

 Contrasemnează:

 Ministrul afacerilor interne,

 Carmen Daniela Dan

 Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

 Sevil Shhaideh

 p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

 Eugen Constantin Uricec,

 secretar de stat

 Ministrul transporturilor,

 Alexandru-Răzvan Cuc

 Ministrul finanţelor publice,

 Ionuţ Mişa

 Ministrul afacerilor externe,

 Teodor-Viorel Meleşcanu

 Ministrul delegat pentru afaceri europene,

 Victor Negrescu

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 14.

-----