ORDONANŢĂ nr. 1 din 27 ianuarie 2022

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT

·  GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Data intrării în vigoare 31-01-2022

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 31-01-2022 până la data de 30-08-2022

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Articolul I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicţiei de a pune în circulaţie un vehicul şi situaţia în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

2. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:

Articolul 22^1

(1) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră şi în cazul în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentraţiei de alcool pur în aerul expirat sau testării preliminare a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive, iar în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulaţie.

(2) Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puţin de 12 ore.

3. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 39

(1) La solicitarea poliţiei rutiere, proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice.

(2) Obligaţia de a comunica datele de identificare, prevăzută la alin. (1), se consideră îndeplinită dacă proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul comunică numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, numărul şi seria actului de identitate ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice ori, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor fără cetăţenie sau al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, şi seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

4. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 50

(1) Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru categoriile de autovehicule prevăzute la art. 20 alin. (2) sunt următoarele:

a)130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A şi B;

b)110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A2, C, D şi categoria D1;

c)90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 şi C1;

d)45 km/h, pentru tractoarele agricole sau forestiere şi mopede.

5. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:

Articolul 54^1

(1) Se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice.

(2) Prin comportament agresiv se înţelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:

a)deplasarea succesivă de pe o bandă de circulaţie pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depăşirii unui şir de vehicule care circulă în acelaşi sens;

b)întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;

c)pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor motoare;

d)circulaţia cu vehiculul la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;

e)folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în faţa sa să elibereze banda de circulaţie;

f)conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roţi;

g)mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalţi participanţi la trafic care circulă în spatele acestuia;

h)realizarea intenţionată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;

i)conducerea intenţionată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

6. La articolul 97 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c)anularea permisului de conducere eliberat de autorităţile române;

7. La articolul 97 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e)interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină.

8. La articolul 97, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (6^3), (8) şi art. 22^1.

(5) Anularea permisului de conducere eliberat de autorităţile române se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi (2).

9. La articolul 97, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:

(5^1)Interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României în cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d)

10. La articolul 100 alineatul (1), punctele 6 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

6. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori sunt uzate peste limita admisă;

.................................................................................................

13. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care nu este dotat cu trusă medicală, două triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologate;

11. La articolul 100 alineatul (3), literele b), c) şi e) se abrogă.

12. La articolul 100 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

i)adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice.

13. La articolul 101 alineatul (1), punctul 3 se abrogă.

14. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

8. conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe drumurile publice fără mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcţionare pe timp de noapte ori fără îndeplinirea condiţiilor tehnice minime stabilite prin regulament, conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe autostradă, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei de trecere la culoarea roşie a semaforului, a semnalelor agentului de cale ferată, la trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător ori a semnalelor, indicaţiilor ori dispoziţiilor poliţistului rutier, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei privind circulaţia sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, a interdicţiei privind interacţiunea motrică directă cu un alt vehicul aflat în mers ori cu persoane aflate în acesta ori a interdicţiei privind circulaţia în interiorul sau în afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, stabilite prin regulament, sau nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a obligaţiei de a circula cu viteză redusă, a obligaţiei de a se asigura că nu se apropie un vehicul feroviar sau a obligaţiei de a opri la trecerea la nivel cu calea ferată, stabilite prin regulament;

15. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

21. nerespectarea obligaţiei de a menţine permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea în timpul mersului.

16. La articolul 101 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a)nerespectarea regulilor privind trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

17. La articolul 101 alineatul (3), după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:

e)neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;

f)neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;

g)nerespectarea regulilor privind depăşirea;

h)adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

18. La articolul 102 alineatul (1), punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

14. nerespectarea de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul a obligaţiei de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliţiei rutiere, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzută la art. 39;

19. La articolul 102 alineatul (3), litera c) se abrogă.

20. La articolul 102 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

g)nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depăşirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

h)circulaţia nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgenţă a autostrăzilor.

21. La articolul 102, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor agricol sau forestier a următoarelor fapte:

a)depăşirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

b)neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune;

c)efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulaţiei în sens contrar sensului de circulaţie, a circulaţiei sau traversării de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile.

22. La articolul 103, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 103

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune:

23. La articolul 103 alineatul (1), literele c)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c)pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi procurorul sau instanţa de judecată a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;

d)pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulaţie pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi g) din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. e) şi g) din Codul de procedură penală;

e)pentru o perioadă de 180 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal.

24. La articolul 103, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de şase luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin (4), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce.

.................................................................................................

(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei. În situaţia în care a fost depusă plângere împotriva procesuluiverbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului prevăzut la alin. (1) lit. a), curgerea termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc, de la data înregistrării acestei plângeri la instanţa de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea contravenţională sau a admis-o în parte, menţinând sancţiunea contravenţională complementară aplicată.

25. La articolul 103, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

(9) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe un drum public aplicată pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 101 alin. (3) lit. d), art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4) lit. c) se majorează de drept cu 30 de zile, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

26. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 104

(1) La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea unor contravenţii se reduce cu o treime, de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a)a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;

b)a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.

(2) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a)a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

b)sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);

c)perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

d)perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puţin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).

27. Articolul 104^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 104^1

(1) În cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă.

(2) Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, perioadele de suspendare dispuse se execută distinct, fără a se suprapune.

28. La articolul 105, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

10. nerespectarea obligaţiei de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliţiei rutiere, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzută la art. 39;

29. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 106

Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la art. 104 alin. (1) lit. a) până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

30. La articolul 106^1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului ori circulaţia pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

31. La articolul 106^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) şi d), până la expirarea perioadei acesteia.

32. La articolul 106^1, alineatul (4) se abrogă.

33. La articolul 106^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 106^2

(1) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, potrivit art. 106 sau 106^1, la orice serviciu al poliţiei rutiere.

34. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 107

Sancţiunile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi (4), precum şi dispoziţiile art. 103 alin. (2) şi art. 106^1 se aplică şi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

35. La articolul 108 alineatul (1) litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. oprirea nejustificată pe banda de urgenţă a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene (E);

36. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. nerespectarea obligaţiei de a acţiona frâna de ajutor, de a opri funcţionarea motorului şi de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta;

37. La articolul 108 alineatul (1) litera c), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

5. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când circulaţia acestora pe drumurile publice este interzisă potrivit art. 15 alin. (5), cu excepţia cazurilor în care vehiculul, înmatriculat sau înregistrat, nu are montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare;

38. La articolul 108 alineatul (1) litera d), punctul 7 se abrogă.

39. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 109^1, cu următorul cuprins:

Articolul 109^1

În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) pct. 14 şi la art. 105 pct. 10 nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

40. La articolul 111 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c)la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi (4) şi în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (1);

41. La articolul 111 alineatul (1), litera f) se abrogă.

42. La articolul 111, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), la art. 102 alin. (3) lit. a) şi la art. 102 alin. (4) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337,art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau la art. 102 alin. (4), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.

43. La articolul 111, partea introductivă a alineatului (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) În cazul reţinerii permisului de conducere pentru o perioadă determinată, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie începe în unul din următoarele cazuri:

44. La articolul 114, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 114

(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se dispune în următoarele cazuri:

45. După articolul 114 se introduce un nou articol, articolul 114^1, cu următorul cuprins:

Articolul 114^1

În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dacă acesta se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d), se dispune interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, începând cu ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile stabilite prin regulament.

46. La articolul 118, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau a admis-o în parte, menţinând sancţiunea contravenţională complementară aplicată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

47. La articolul 118, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:

(4^1)Termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (4) se calculează pe zile pline, începând cu ora 00.00 a zilei următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

(4^2)În situaţia în care, la data de la care se reia executarea suspendării dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de suspendare aflate deja în curs de executare.

Articolul II

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va modifica în mod corespunzător Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul III

Dispoziţiile art. I pct. 10-12, 14-21, 25, 28 şi 35-38 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe.

Articolul IV

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.

 

 PRIM-MINISTRU

 NICOLAE-IONEL CIUCĂ

 Contrasemnează:

 Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,

 Sorin Mihai Grindeanu

 Ministrul afacerilor interne,

 Lucian Nicolae Bode

Bucureşti, 27 ianuarie 2022.

Nr. 1.

----