ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)

privind circulaţia pe drumurile publice**)

EMITENT

·  GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006

Data intrării în vigoare 20-09-2006

Formă consolidată valabilă la data 07-09-2023

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-08-2023 până la data de 07-09-2023

Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.670 din 03-08-2006

Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006, la data de 07 Septembrie 2023 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006; LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007; DECIZIA nr. 347 din 3 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 69 din 28 iunie 2007; DECIZIA nr. 661 din 4 iulie 2007; DECIZIA nr. 742 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 4 noiembrie 2008; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; ORDONANŢA nr. 5 din 26 ianuarie 2011; LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011; DECIZIA nr. 500 din 15 mai 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014; LEGEA nr. 93 din 11 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016; ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018; LEGEA nr. 349 din 27 decembrie 2018; LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018; LEGEA nr. 130 din 11 iulie 2019; LEGEA nr. 152 din 24 iulie 2019; ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 2019; LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019; LEGEA nr. 252 din 23 decembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020; LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020; LEGEA nr. 46 din 3 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 31 august 2020; LEGEA nr. 271 din 25 noiembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020; LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021; LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; LEGEA nr. 20 din 13 ianuarie 2022; ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022; LEGEA nr. 85 din 12 aprilie 2022; LEGEA nr. 134 din 12 mai 2022; LEGEA nr. 302 din 15 noiembrie 2022; LEGEA nr. 335 din 7 decembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022; LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022; LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2023; LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022; ORDONANŢA nr. 11 din 31 ianuarie 2023; LEGEA nr. 82 din 6 aprilie 2023; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023; LEGEA nr. 168 din 12 iunie 2023; LEGEA nr. 254 din 21 iulie 2023; ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:- Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.NOTA: Forma republicată a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia din urmă, respectiv de la 20 septembrie 2006.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1)Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2)Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.

(3)Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementari, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(4)Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

(5)Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.

Articolul 2

Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora.

Articolul 3

Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

Articolul 4

Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională se efectuează de către poliţia rutieră, precum şi de personalul desemnat de către aceste instituţii.

Articolul 5

(1)Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competentelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare corespunzătoare.

(2)Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia.

(3)Autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliţiei rutiere.

(4)Se interzic amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea actelor de comerţ pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în condiţiile în care acestea ar afecta siguranţa circulaţiei pietonilor şi vehiculelor.

La data de 29-06-2007 Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(5)În perimetrul staţiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spaţii:

a)de aşteptare pentru călători;

b)pentru comercializarea legitimaţiilor de călătorie.

(6)În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii.

(7)Orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul poliţiei rutiere.

(8)Prin excepţie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliţia rutieră poate dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice.

(9)În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, poliţia rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere.

Articolul 6

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:

1. acordare a priorităţii - obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obliga pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească;

2. acostament - fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;

3. amenajări rutiere - totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securităţii rutiere;

4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule, care circulă pe drum ca o unitate;

5. autostrada - drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;

6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;

La data de 01-09-2014 Pct. 6 al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

6^1. anvelope de iarnă - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz.

La data de 15-02-2011 Pct. 6^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

7. banda de circulaţie - subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi;

8. banda de urgenţă - subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreapta a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă;

9. banda reversibilă - banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului;

10. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat prin forţa musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului creşte, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum şi bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri;

La data de 11-02-2020 Punctul 10. din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

10^1. trotineta electrică - vehiculul cu două sau trei roţi şi ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc şezând sau care este echipat cu un loc şezând pentru conducător, al cărui punct de şedere de referinţă se află la o înălţime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roţi, respectiv la o înălţime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 6 km/h, dar nu depăşeşte 25 km/h şi care este echipat cu motor electric; punctul de şedere de referinţă are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013;

La data de 11-02-2020 Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

11. coloana oficială - unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public şi sunt însoţite de unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţiune semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie;

12. conducător - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracţiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie;

13. abrogat;

La data de 29-06-2007 Pct. 13 al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

13^1. eliminat.

----------

Pct. 13^1 al art. 6 a fost eliminat prin abrogarea pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006 de către pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

14. drum public - orice cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;

14^1. drum pentru ciclişti - sunt căi de comunicaţie terestră proiectate şi construite special pentru circulaţia cicliştilor;

La data de 16-04-2022 Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 85 din 12 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022

15. unităţi de asistenţă medicală autorizate - unităţile sanitare cu personal calificat şi cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie, autorizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz;

La data de 01-09-2014 Pct. 15 al art. 6 a fost modificat de lit. b) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "de autovehicule sau de tramvai" cu expresia "de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie".

16. intersecţie - orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spaţiile formate de acestea;

16^1. înmatriculare/înregistrare - operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit;

La data de 20-01-2007 Pct. 16^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

16^2. înmatriculare/înregistrare permanentă - operaţiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare şi număr de înmatriculare/ înregistrare pentru o perioadă nedeterminată;

La data de 20-01-2007 Pct. 16^2 al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

16^3. înmatriculare temporară - operaţiunea de înmatriculare prin care se acorda certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare pentru o perioada determinata;

La data de 20-01-2007 Pct. 16^3 al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

17. localitate - cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;

18. masa totală maximă autorizata - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă;

19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeşte consumul de substanţe psihoactive ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie;

La data de 01-09-2014 Pct. 19 al art. 6 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" cu expresia "substanţe psihoactive";

20. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic - dispozitivul care stabileşte concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei;

La data de 29-06-2007 Pct. 20 al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013;

La data de 11-02-2020 Punctul 21. din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

22. motocicletă - autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc şi/sau a cărui viteză maximă, prin construcţie, depăşeşte 45 km/h;

23. parte carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţa de nivel;

24. participant la trafic - persoană fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public;

25. pistă pentru biciclete - subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului, special amenajată, semnalizată şi marcată corespunzător;

La data de 16-04-2022 Punctul 25. din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 85 din 12 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022

26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice;

27. remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier;

La data de 01-09-2014 Pct. 27 al art. 6 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "tractor" cu expresia "tractor agricol sau forestier".

28. remorcă uşoară - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

29. semiremorcă - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier;

La data de 01-09-2014 Pct. 29 al art. 6 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "tractor" cu expresia "tractor agricol sau forestier".

29^1. suspendarea înmatriculării - operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public;

La data de 02-09-2017 Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate;

La data de 01-09-2014 Pct. 30 al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

31. abrogat;

La data de 01-09-2014 Pct. 31 al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

32. trecere la nivel - încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă;

32^1. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cmc, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW;

La data de 19-01-2013 Pct. 32^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

33. trotuar - spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;

34. deţinător mandatat - persoană fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing;

La data de 02-02-2023 Punctul 34. din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

35. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

35^1. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat;

La data de 20-01-2007 Pct. 35^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

35^2. vehicul lent - vehicul cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h inclusiv, cu excepţia vehiculelor cu două sau trei roţi, a cvadriciclurilor, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere, precum şi a maşinilor autopropulsate.

La data de 16-04-2021 Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021

36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale;

37. vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat;

38. zona drumului public cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranţă. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;

39. zona pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;

40. zona rezidenţială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.

41. conducere auto defensivă - pregătire specială a conducătorilor auto în vederea prevenirii accidentelor rutiere;

La data de 22-01-2022 Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 19 ianuarie 2022

Capitolul II

Vehiculele

Secţiunea 1

Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora

Articolul 7

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.

Articolul 8

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai trebuie să fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate.

La data de 01-09-2014 Art. 8 a fost modificat de lit. c) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul şi tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai".

Articolul 9

(1)Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

(1^1)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele lente şi maşinile autopropulsate.

La data de 16-04-2021 Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021

(1^2)Omologarea este opţională în cazul vehiculelor prevăzute la art. 13 alin. (3) care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE, precum şi în cazul celor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri.

La data de 02-02-2023 Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

(2)Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulaţie fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condiţiile legii.

(4)Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, a autovehiculelor cu şenile, a tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare.

La data de 01-09-2014 Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(5) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate sau în reprezentanţe R.A.R., conform legislaţiei în vigoare.

La data de 29-07-2019 Alineatul (5) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 152 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019

(6)Pentru autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inspecţia tehnică periodică se poate efectua şi în staţii proprii, autorizate potrivit legii.

La data de 01-09-2014 Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

Articolul 10

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată.

La data de 26-12-2019 Alineatul (1) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(2)Constatarea deficienţelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege.

La data de 02-09-2017 Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

Secţiunea a 2-a

Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor

Articolul 11

(1)Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale.

(2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi presupune următoarele operaţiuni:

a)înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;

b)transcrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

La data de 13-08-2023 Alineatul (2), Articolul 11, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului, ale proprietarului şi, după caz, ale deţinătorului mandatat şi condiţionează eliberarea de către autorităţile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare atribuit şi transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare.

La data de 25-05-2023 Alineatul (3) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

(4)În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

La data de 02-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(4^1)Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar are obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorităţii competente de înmatriculare. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(4^2)De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (4^1), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituţiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(4^3)În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(4^4)În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(4^5)Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(4^6)În cazurile prevăzute la alin. (4^3) şi (4^5), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se şterg după 5 ani de la data încetării acesteia.

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(4^7)Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut la alin. (4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, comunicate Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin protocol.

La data de 26-12-2019 Alineatul (4^7) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(4^8)În scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilităţii acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în condiţiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(4^9)Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor realizează, gestionează şi pune la dispoziţia publicului o aplicaţie informatică, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situaţia înmatriculării unui vehicul, precum şi motivul suspendării înmatriculării acestuia.

La data de 26-12-2019 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(5)Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidenţele autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic.

La data de 30-06-2016 Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de subpct. 1 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

(6)Abrogat.

La data de 30-06-2016 Alin. (6) al art. 11 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

(7)Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilităţii acestora, se poate face şi pe cale informatica, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare şi Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(8)Abrogat.

La data de 30-06-2016 Alin. (8) al art. 11 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

(9) Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România pot solicita, prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1), înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor comercializate de acestea sau care fac obiectul contractului de leasing, în baza mandatului dobânditorului sau consimţământului deţinătorului mandatat, în formă scrisă, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat cu autoritatea competentă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare. Prevederile art. 11^3-11^7 se aplică în mod corespunzător.

La data de 13-08-2023 Alineatul (9), Articolul 11, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023

Notă

Articolul II din ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 737 din 10 august 2023, prevede:

Articolul II

Până la operaţionalizarea platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România prevăzute la art. I pct. 1 utilizează, în continuare, aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, în condiţiile stabilite prin protocol.

(10)Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

La data de 29-06-2007 Alin. (10) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(11) Cu ocazia realizării operaţiunilor prevăzute la alin. (2), autorităţile competente de înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate prevăzut la alin. (4) următoarele date în format electronic:

La data de 26-12-2019 Partea introductivă a Alineatului (11) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

a)datele de identificare a proprietarului şi, după caz, a deţinătorului mandatat ori a altei persoane, în condiţiile art. 15 alin. (1^1);

b)datele de identificare a vehiculului.

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(12)Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt:

a)pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;

b)pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale reprezentantului acestora.

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(13)Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi codurile armonizate aferente acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(14)Datele prevăzute la alin. (11) se şterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(15)Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(16)Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informaţii.

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod corespunzător şi în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepţia vehiculelor cu tracţiune animală, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19.

La data de 02-03-2023 Alineatul (17) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

Notă

Conform articolului IV din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (17) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ministrul afacerilor interne va emite ordinul de modificare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 20-01-2007 Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

Articolul 11^1

(1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează:

a)tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării sau rezervării combinaţiei numărului de înmatriculare;

La data de 25-05-2023 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 11^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

b)tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.

(2) Tarifele menţionate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.

(3) Tarifele menţionate la alin. (1) lit. b) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», prin următoarele mijloace de plată: prin virament, prin mijloace de plată online, inclusiv prin Sistemul naţional electronic de plată online - SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor, prin mandat poştal, precum şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare.

(4) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

(5) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise conducere şi înmatriculare a vehiculelor încasează tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) în numerar, în contul prevăzut la alin. (4).

(6) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituţiilor prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.

(7) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (6) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (4) în următoarea zi lucrătoare.

(8) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), încasate în contul prevăzut la alin. (4) în cursul lunii anterioare, se virează de către instituţiile prefectului, în primele cincisprezece zile ale lunii în curs, în baza facturilor emise de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al acestei instituţii.

La data de 25-05-2023 Alineatul (8) din Articolul 11^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

(9)Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora, însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata. Cererea şi documentul prin care s-a efectuat plata pot fi transmise atât în format fizic, cât şi prin mijloace electronice.

La data de 28-11-2020 Alineatul (9) din Articolul 11^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 271 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020

(10)Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4), tarifele menţionate la alin. (1) lit. a) percepute pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 11^5 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se achită prin virament, prin mijloace de plată online şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare şi se încasează în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, deschis la Trezoreria Statului.

La data de 13-08-2023 Articolul 11^1, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023

La data de 01-09-2020 Articolul 11^1 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 01 septembrie 2020

Articolul 11^2

(1) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări dezvoltă, administrează şi gestionează platforma informatică privind furnizarea de servicii publice electronice pentru înmatricularea vehiculelor de către autorităţile competente de înmatriculare.

Notă

Articolul II din ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 737 din 10 august 2023, prevede:

Articolul II

Până la operaţionalizarea platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România prevăzute la art. I pct. 1 utilizează, în continuare, aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, în condiţiile stabilite prin protocol.

(2) Serviciile publice electronice furnizate prin intermediul platformei prevăzute la alin. (1) vizează:

a)intermedierea încheierii actelor translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor, în vederea realizării operaţiunii de înmatriculare sau transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului;

b)încărcarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor şi, după caz, a extraselor din contractele de leasing, care să conţină cel puţin părţile, data încheierii contractului şi datele de identificare ale vehiculului, precum şi a proceselor-verbale de predare-primire, de către proprietarii acestora sau deţinătorii mandataţi, după caz, în vederea realizării operaţiunii de înmatriculare sau transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, precum şi transmiterea acestora prin mijloace automatizate către organele fiscale locale în scopul declarării sau radierii vehiculelor din evidenţele fiscale;

c)încărcarea de către proprietar sau, după caz, de către deţinătorul mandatat a documentelor necesare efectuării operaţiunilor de înmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, eliberare a unui nou certificat de înmatriculare sau radiere din circulaţie, stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19 şi, după caz, transmiterea acestora prin mijloace automatizate către organele fiscale locale;

d)verificarea respectării prevederilor art. 159 alin. (5), respectiv alin. (5^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b);

e)transmiterea datelor necesare declarării în vederea luării în/scoaterii din evidenţele organului fiscal local, a dobândirii sau înstrăinării, după caz, a vehiculelor către organele fiscale locale, prin mijloace automatizate;

f)informarea proprietarului sau, după caz, a deţinătorului mandatat, cu privire la efectuarea serviciului public electronic solicitat.

(3) Pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) este necesară confirmarea identităţii persoanelor solicitante, astfel cum aceasta a fost stabilită cu ocazia accesării platformei informatice prevăzute la alin. (1).

(4) Datele prelucrate prin intermediul platformei informatice prevăzute la alin. (1) nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

(5) Actele translative ale dreptului de proprietate prevăzute la alin. (2) lit. a) produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

(6) În urma încheierii actului translativ al dreptului de proprietate prin intermediul platformei informatice prevăzute la alin. (1), administratorul acesteia îi aplică sigiliul electronic prin care confirmă perfectarea actului respectiv, îl pune la dispoziţia părţilor în platformă şi îl transmite acestora prin intermediul poştei electronice.

(7) Proba încheierii contractului este supusă dispoziţiilor dreptului comun în materie de probă şi existenţei sigiliului electronic aplicat în condiţiile alin. (6).

(8) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, în calitate de administrator al platformei informatice prevăzute la alin. (1), nu răspunde pentru veridicitatea datelor înscrise în actele translative ale dreptului de proprietate prevăzute la alin. (2) lit. a).

(9) Intermedierea încheierii actelor translative ale dreptului de proprietate prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează prin punerea la dispoziţia părţilor, în cadrul platformei informatice prevăzute la alin. (1), a unui model al contractului de înstrăinare-dobândire, în vederea completării cu datele necesare şi exprimării voinţei cu privire la înstrăinarea, respectiv dobândirea vehiculului. Exprimarea voinţei părţilor se realizează prin parcurgerea în mod corespunzător a paşilor de urmat în platforma informatică prevăzută la alin. (1).

La data de 25-05-2023 Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

Articolul 11^3

(1) În termen de 5 zile de la data efectuării, prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1), a operaţiunilor de înmatriculare, de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, de emitere a unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării datelor din acesta sau de radiere din circulaţie a unui vehicul, autoritatea competentă de înmatriculare transmite în format electronic organelor fiscale locale competente următoarele informaţii şi documente:

a)datele de identificare ale persoanelor care au dobândit dreptul de proprietate asupra vehiculului care face obiectul respectivei operaţiuni, precum şi ale deţinătorului mandatat, după caz;

b)datele de identificare şi caracteristicile tehnice ale vehiculului;

c)confirmarea efectuării operaţiunii de înmatriculare, de radiere din circulaţie sau de emitere a unui nou certificat de înmatriculare, după caz, precum şi confirmarea declarării în scop fiscal şi de radiere din evidenţele fiscale;

d)actele translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor şi, după caz, extrasele din contractele de leasing, care să conţină cel puţin părţile, data încheierii contractului şi datele de identificare ale vehiculului, precum şi procesele-verbale de predare-primire.

(2) Schimbul de date şi documente prevăzut la alin. (1) şi la art. 11^2 alin. (2) se efectuează prin intermediul:

a)sistemului informatic PatrimVen al Ministerului Finanţelor/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor; sau

b)mecanismului de comunicare stabilit în baza protocoalelor încheiate în temeiul art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/144/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX «Impozite şi taxe locale» din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

La data de 25-05-2023 Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

Articolul 11^4

(1) Prin derogare de la prevederile art. 471 alin. (2)-(5), alin. (6) lit. b) şi c), alin. (10), (12) şi (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, procedura privind declararea în vederea luării în/scoaterii din evidenţele organului fiscal local, a dobândirii sau înstrăinării, după caz, a vehiculelor se consideră a fi îndeplinită prin utilizarea platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1) în vederea efectuării operaţiunilor de înmatriculare, de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, de emitere a unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării datelor din acesta sau de radiere din circulaţie a unui vehicul.

(2) Prin solicitarea efectuării operaţiunilor de înmatriculare, de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, de emitere a unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării datelor din acesta sau de radiere din circulaţie a unui vehicul, prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1), şi acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a acesteia, proprietarul sau deţinătorul mandatat, persoana care înstrăinează sau persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra vehiculului, după caz, îşi exprimă acordul de deschidere sau de închidere a unui raport juridic fiscal, după caz, cu organul fiscal local de la domiciliul acestuia. Drepturile şi obligaţiile de natură fiscală ce decurg din raportul juridic fiscal sunt opozabile atât acestora, cât şi organului fiscal local.

(3) Derogarea prevăzută la alin. (1) nu operează asupra termenelor prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea în vederea luării în/scoaterii din evidenţele organului fiscal local, a dobândirii sau înstrăinării, după caz, a vehiculelor.

La data de 25-05-2023 Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

Articolul 11^5

(1) Serviciile publice electronice furnizate în condiţiile prevăzute de art. 11^2-11^4 se realizează etapizat, în funcţie de capacitatea sistemelor informatice şi dezvoltarea conexiunilor de la nivelul autorităţii competente de înmatriculare şi de la nivelul organelor fiscale locale.

(2) În vederea iniţierii procedurilor de implementare a serviciilor publice electronice, se abilitează Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări să organizeze şi să coordoneze platforme-pilot pentru furnizarea de servicii publice electronice de înmatriculare.

(3) În înţelesul alin. (2), platforma-pilot reprezintă ansamblul procedurilor de lucru, al echipamentelor şi serviciilor de resortul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ori al tehnologiilor folosite la furnizarea de servicii publice electronice de înmatriculare, în scopul furnizării unor servicii de calitate, fiabilitate şi flexibilitate pentru cetăţean.

(4) Condiţiile de organizare a platformelor-pilot prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 25-05-2023 Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

Articolul 11^6

(1) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru platforma informatică prevăzută la art. 11^2 alin. (1).

(2) În vederea realizării operaţiunilor de prelucrare prevăzute la art. 11^2 alin. (2), platforma informatică prevăzută la art. 11^2 alin. (1) se interconectează şi se interoperabilizează cu:

a)Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate;

b)Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

c)Platforma HUB de servicii de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;

d)Sistemul informatic PatrimVen al Ministerului Finanţelor/ Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

e)Registrul central al comerţului;

f)Sistemul naţional electronic de plată;

g)registrele de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării ale organelor fiscale locale.

(3) Datele utilizate pentru realizarea operaţiunilor de prelucrare prevăzute la art. 11^2 alin. (2) se stochează pe teritoriul României potrivit nomenclatorului arhivistic aprobat la nivelul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, în conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) La împlinirea termenelor de stocare stabilite prin nomenclatorul arhivistic prevăzut la alin. (3), datele sunt şterse în mod automat prin proceduri ireversibile, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unor proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

La data de 25-05-2023 Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

Articolul 11^7

(1) Platforma informatică este dezvoltată astfel încât să păstreze evidenţa prelucrărilor realizate.

(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat şi poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecţiei datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informaţii şi legalitatea prelucrării datelor, precum şi pentru asigurarea securităţii datelor.

(3) Informaţiile conţinute de evidenţa prevăzută la alin. (1) se şterg după o perioadă de 5 ani de la introducerea acestora, cu excepţia cazului în care sunt necesare pentru desfăşurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

(4) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări şi autorităţile competente de înmatriculare stabilesc proceduri interne pentru asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

(5) Procedurile prevăzute la alin. (4) includ obligativitatea ca personalul din cadrul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări şi din cadrul autorităţilor competente de înmatriculare, autorizat să acceseze platforma în interes de serviciu, să fie instruit cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la platforma informatică şi, ulterior, cel puţin o dată pe an.

(6) Instruirea prevăzută la alin. (5) se referă, cel puţin, la următoarele:

a)prelucrarea datelor să fie realizată exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

b)datele să fie prelucrate potrivit procedurilor şi prin mijloacele prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile activităţilor în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;

c)prelucrarea datelor să respecte dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal aplicabile activităţilor în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.

(7) Instruirea personalului cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal va fi realizată de către fiecare autoritate implicată în parte, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

La data de 25-05-2023 Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

Articolul 12

(1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepţia următoarelor categorii de vehicule:

a)vehiculele trase sau împinse cu mâna;

b)bicicletele;

c)trotinetele electrice.

(2) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele înmatriculate ori înregistrate, după caz, trebuie să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare.

(3) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament.

(4) Este interzisă conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele şi trotinetele electrice.

La data de 11-02-2020 Articolul 12 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

Articolul 13

(1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii sau deţinătorii mandataţi îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.

(1^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), proprietarii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul în România pot solicita înmatricularea temporară a autovehiculelor şi remorcilor ce urmează a fi scoase din România în vederea înmatriculării în alt stat, la oricare autoritate competentă să realizeze operaţiuni de înmatriculare.

La data de 13-08-2023 Articolul 13, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mopedele, troleibuzele, remorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere şi vehiculele lente.

(3) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului de Protecţie şi Pază, precum şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii.

(4) Autovehiculele şi remorcile destinate a fi tractate de acestea, menţionate la alin. (3), pot, după caz, să fie înmatriculate.

(5) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.

(6) La cerere, instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi persoanelor juridice abilitate să fabrice, să asambleze, să caroseze ori să efectueze activităţi de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor destinate acestora li se pot elibera, pentru aceste vehicule, autorizaţii şi numere pentru probe.

(7) Pot beneficia de autorizaţii şi numere pentru probe vehiculele care se supun înmatriculării şi se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere.

(8) Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazurile prevăzute la alin. (6), şi doar pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti în raza căruia societatea îşi are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (7).

(9) Evidenţa vehiculelor înmatriculate se ţine la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul sau deţinătorul mandatat îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul.

La data de 02-02-2023 Articolul 13 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

Articolul 14

(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2) Evidenţa vehiculelor înregistrate se ţine la autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pe raza căreia proprietarul sau deţinătorul mandatat îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul, care înscrie datele de identificare a proprietarului şi a vehiculului prevăzute la art. 11 alin. (11)-(13) în Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate, constituit la nivelul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări. Înscrierea datelor se realizează prin intermediul aplicaţiilor informatice puse la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale competente, în mod gratuit, de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări.

(3) Prelucrarea unor date din Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate, inclusiv a unor date cu caracter personal, de către autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se realizează pe bază de protocol încheiat între acestea şi Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări.

La data de 02-03-2023 Articolul 14 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

Notă

Articolul III din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023 prevede:

Articolul III

(1) Până la operaţionalizarea Registrului de evidenţă a vehiculelor înregistrate de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, înregistrarea vehiculelor se realizează în evidenţele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit regulamentelor emise la nivelul fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale.

(2) Datele de identificare a proprietarilor şi a vehiculelor înregistrate, care nu au fost radiate, aflate în evidenţele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti se înscriu de către aceştia în Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate în termen de 1 an de la constituirea acestuia de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări.

(3) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru operaţionalizarea şi utilizarea Registrului de evidenţă a vehiculelor înregistrate.

Conform articolului IV din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (17) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ministrul afacerilor interne va emite ordinul de modificare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 15

(1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deţinătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare. La cererea proprietarului sau deţinătorului mandatat al vehiculului, autoritatea competentă eliberează, pentru situaţiile în care se emite un certificat de înmatriculare, o dovadă înlocuitoare a acestuia care atestă înmatricularea vehiculului, valabilă până la emiterea certificatului de înmatriculare, dar nu mai mult de 30 de zile.

La data de 02-03-2023 Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(1^1)La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale deţinătorului mandatat.

La data de 20-01-2007 Alin. (1^1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(2)Abrogat.

La data de 19-01-2013 Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate şi plăcuţe cu numere de înregistrare, conform categoriei din care fac parte vehiculele respective.

La data de 02-03-2023 Alineatul (3) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(4)Forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicţiei de a pune în circulaţie un vehicul şi situaţia în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

La data de 31-01-2022 Alineatul (5) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 16

Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operaţiuni.

Articolul 17

(1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului, numai în următoarele cazuri:

a)proprietarul doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;

b)proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, situaţie în care radierea este definitivă;

c)la scoaterea din România a unui vehicul, în vederea înmatriculării în alt stat;

d)în cazul furtului vehiculului.

La data de 02-02-2023 Alineatul (1) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

(2)Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii.

(3)Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

(4)Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective.

(5)Radierea din evidenţă a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii:

a)în cazul notificării primite de la autorităţi competente sau operatori economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;

b)în cazul notificării primite de la autorităţi competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.

c)la notificarea Ministerului Afacerilor Externe, în cazul autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic sau consular;

La data de 02-02-2023 Alineatul (5) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

d)în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive.

La data de 02-02-2023 Alineatul (5) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

La data de 02-09-2017 Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(5^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), radierea unui vehicul poate fi solicitată şi de persoana înscrisă ca proprietar în ultimul certificat de înmatriculare, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19.

La data de 25-05-2023 Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023

(6)În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condiţiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni.

La data de 02-09-2017 Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

La data de 20-09-2006 Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.

Articolul 18

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz.

La data de 29-06-2007 Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Articolul 19

Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Capitolul III

Conducătorii de vehicule

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 20

(1)Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(2)Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.

(3)Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise de conducere, este prevăzută în anexa nr. 1*).

(4)Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:

a)16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;

b)18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;

c)20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;

d)21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;

e)24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.

(5) Prin excepţie de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. d), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C şi CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului naţional pentru atestarea valabilităţii categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezenţa instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obţinerea certificatului de calificare profesională iniţială, denumit în continuare CPI, astfel cum acesta este reglementat prin art. 1 alin. (3) din Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu înscrierea codului european armonizat privind deţinerea unui CPI.

La data de 02-02-2023 Articolul 20 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

(6) Prin excepţie de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. e), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D şi DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani, cu înscrierea în acesta a codului naţional pentru atestarea valabilităţii categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezenţa instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obţinerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deţinerea unui CPI.

La data de 02-02-2023 Articolul 20 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

La data de 19-01-2013 Art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

Notă CTCE Conform art. II din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012, categoriile şi subcategoriile de vehicule pentru care au fost emise permise de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 se echivalează cu categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, după cum urmează:

a) categoria A cu categoria A;

b) categoria B cu categoria B;

c) categoria BE cu categoria BE;

d) categoria C cu categoria C;

e) categoria CE cu categoria CE;

f) categoria D cu categoria D;

g) categoria DE cu categoria DE;

h) categoria Tb cu categoria Tb;

i) categoria Tv cu categoria Tv;

j) categoria Tr cu categoria Tr;

k) subcategoria A1 cu categoria A1;

l) subcategoria B1 cu categoria B1;

m) subcategoria C1 cu categoria C1;

n) subcategoria C1E cu categoria C1E;

o) subcategoria D1 cu categoria D1;

p) subcategoria D1E cu categoria D1E.

Articolul 21

(1)Conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.

(2)Conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi al capacităţilor psihologice, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.

La data de 01-09-2014 Art. 21 a fost modificat de lit. b) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "de autovehicule sau de tramvaie" cu expresia "de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie".

Articolul 22

(1)Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai*).

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

(2)Afecţiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule sau tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie".

(3)Examinarea medicală se realizează în vederea:

a)aprobării prezentării la examen pentru obţinerea permisului de conducere;

b)obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă;

La data de 01-09-2014 Lit. b) a alin. (3) al art. 22 a fost modificată de lit. b) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "de autovehicule şi de tramvaie" cu expresia "de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie".

c)verificării periodice, conform reglementarilor în vigoare*).

d)efectuarea unei examinări medicale de specialitate la trimiterea medicului, în condiţiile alin. (6).

La data de 06-01-2019 Alineatul (3) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(4)Examinarea medicală a solicitanţilor prevăzuţi la alin. (3) lit. a) şi b), precum şi a conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se realizează în unităţi de asistenţă medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia luării în evidenţă a acestora.

La data de 06-01-2019 Alineatul (4) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(5) Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se publică şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii.

La data de 06-01-2019 Alineatul (5) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidenţa sau îngrijirea sa, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistenţă medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistenţă medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.

La data de 06-01-2019 Alineatul (6) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(6^1)În cazul în care unitatea de asistenţă medicală autorizată, în urma realizării examenului de specialitate necesar, stabileşte că persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice rezultatul examinării către poliţia rutieră în a cărei rază teritorială unitatea îşi desfăşoară activitatea, către medicul trimiţător, precum şi persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. În cazul în care persoana care posedă permis de conducere este declarată aptă medical, unitatea de asistenţă medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinării către medicul trimiţător.

La data de 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(6^2)În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere în condiţiile alin. (6), medicul trimiţător nu este înştiinţat de către unitatea de asistenţă medicală autorizată asupra rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială acesta îşi desfăşoară activitatea numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei aflate în evidenţa sau îngrijirea sa, precum şi informaţia că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală în conformitate cu prevederile alin. (6).

La data de 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(6^3)La data primirii comunicării prevăzute la alin. (6^1) teza I sau, după caz, la alin. (6^2), poliţia rutieră retrage permisul de conducere al persoanei respective, făcând menţiune despre aceasta în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, conducătorului prevăzut la alin. (6).

La data de 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(6^4)Persoana care posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliţia rutieră în condiţiile alin. (6^3). În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la această dată, conducătorul este obligat să se prezinte la sediul poliţiei rutiere pentru a preda permisul de conducere, în vederea retragerii acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură.

La data de 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(7)Verificarea medicală se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.

La data de 06-01-2019 Alineatul (8) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(9)Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale, la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate.

La data de 20-09-2006 Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.

Notă CTCE Conform alin. (2) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006 prevederile alin. (1), (3), (4) şi (7) ale art. 22 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Articolul 22^1

(1) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră şi în cazul în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentraţiei de alcool pur în aerul expirat sau testării preliminare a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive, iar în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulaţie.

(2) Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puţin de 12 ore.

La data de 31-01-2022 Sectiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 22^2

Titularul permisului de conducere are dreptul să obţină istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice în una din următoarele modalităţi:

a)de pe site-ul Inspectoratului General al Poliţiei Române;

b)de la orice structură de poliţie rutieră.

La data de 02-02-2023 Sectiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

Notă

Conform articolului II din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Inspectoratul General al Poliţiei Române creează pe site-ul propriu o pagină specială privind istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Secţiunea a 2-a

Permisul de conducere

Articolul 23

(1)Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

(2)Au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe drumurile publice, în condiţiile stabilite prin regulament, şi persoanele care urmează un curs de pregătire practică, în vederea obţinerii permisului de conducere, numai în prezenta şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens, precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile prevăzute de lege.

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule sau tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie".

(3)Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie.

(3^1)Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere este precedată de o evaluare obligatorie a capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor. Evaluarea psihologică este obligatorie în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi de tramvaie stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

La data de 01-09-2014 Alin. (3^1) al art. 23 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule sau tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie".

(3^2)Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie, deţinători ai certificatului de atestare profesională, vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.

La data de 20-01-2007 Alin. (3^2) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(3^3)Evaluarea psihologică se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile legii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

La data de 20-09-2006 Alin. (3^3) al art. 23 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.

(3^4)Evaluarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituţiilor abilitate.

La data de 20-01-2007 Alin. (3^4) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(3^5)Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 20-01-2007 Alin. (3^5) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(4)Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apte din punct de vedere medical şi să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate, potrivit legii

La data de 19-01-2013 Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "subcategorii de vehicule" cu sintagma "categorii de vehicule".

(5)Abrogat.

La data de 01-09-2014 Alin. (5) al art. 23 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(6)Pot fi atestaţi ca profesori de legislaţie sau instructori auto pentru pregătirea practică, fără şcolarizare şi susţinerea examenului de atestare, poliţiştii rutieri cu grad de ofiţer cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi care şi-au desfăşurat activitatea neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile poliţiei rutiere.

(7)Poliţiştii rutieri care nu au grad de ofiţer pot fi atestaţi ca instructori auto pentru pregătirea practică, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (6).

(8)Abrogat.

La data de 01-09-2014 Alin. (8) al art. 23 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(9)Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

La data de 19-01-2013 Alin. (9) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

(9^1)Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice, iar în cazul categoriilor A1, A2 şi A, acestea se instalează pe autovehiculul în care se află examinatorul.

La data de 02-03-2023 Alineatul (9^1) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(9^2)Prin excepţie de la prevederile alin. (9^1), nu se înregistrează audio sau video proba practică susţinută în poligon pentru categoriile AM, A1, A2 şi A.

La data de 02-03-2023 Alineatul (9^2) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(9^3)Sistemele tehnice de monitorizare prevăzute la alin. (1) se asigură de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere.

La data de 30-06-2016 Alin. (9^3) al art. 23 a fost introdus de subpct. 4 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

Notă CTCE Conform art. 17, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016, prevederile art. 23 alin. (9^1)-(9^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(9^4)Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi stochează înregistrările prevăzute la alin. (9^1), precum şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 30-06-2016 Alin. (9^4) al art. 23 a fost introdus de subpct. 4 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

Notă CTCE Conform art. 17, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016, prevederile art. 23 alin. (9^1)-(9^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată la pct. IV, intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(10)Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă CTCE Conform alin. (2) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006 prevederile alin. (3^1), (3^2), (3^3), (3^4), (3^5) şi (4) ale art. 23 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Articolul 23^1

(1)Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze.

(2)În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru procedurile aferente permisului de conducere, au domiciliul sau reşedinţa în România persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele din România, dacă persoanele nu au legături profesionale;

b)revin periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale;

c)locuiesc în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată.

(3)Persoanele care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2).

(4)Participarea la studii în cadrul unei universităţi sau şcoli din România nu implică transferul domiciliului sau al reşedinţei în România.

(5)Dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi a studiilor în România se face, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 23 alin. (10), cu documente:

a)prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene sau regimul străinilor în România;

b)emise de instituţia/instituţiile de învăţământ, acreditată/acreditate în condiţiile legii, care să ateste că persoana urmează studii în România de cel puţin 6 luni;

c)alte documente justificative, după caz.

La data de 01-09-2014 Art. 23^1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

Articolul 24

(1)Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa în sensul art. 23^1 alin. (2) sau, în cazul celor aflaţi la studii în România de cel puţin 6 luni, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află adresa unde locuiesc.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(1^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care solicită obţinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum şi candidaţii cu dizabilităţi fizice pot fi examinaţi de autoritatea competentă pe raza căreia se află şcoala de conducători auto autorizată unde aceştia au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică.

La data de 01-09-2014 Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(2)Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 20-09-2006 Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.

(3)În localităţile în care autoritatea competentă autorizează desfăşurarea cursurilor de pregătire şi susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, şi în limba minorităţii naţionale respective.

(4)În cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România sau, după caz, se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.

La data de 19-01-2013 Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

(5)Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:

a)5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv*);

b)10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE.

La data de 19-01-2013 Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

Notă CTCE Conform art. III din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012, permisele de conducere eliberate anterior datei de 19 ianuarie 2013 pentru categoriile de vehicule echivalente celor prevăzute la art. 24 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, îşi păstrează valabilitatea administrativă până la data expirării menţionată în acestea.

(5^1)În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.

La data de 19-01-2013 Alin. (5^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

(5^2)Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează numai după efectuarea examinării medicale prevăzute la art. 22.

La data de 01-09-2014 Alin. (5^2) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(5^3)În cazurile prevăzute la alin. (5^1) şi (5^2), eliberarea permiselor de conducere respective se realizează fără susţinerea unui nou examen, la cererea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 23^1 alin. (2) ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni şi care deţin permis de conducere eliberat de autorităţile competente române, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 01-09-2014 Alin. (5^3) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(5^4)La cererea titularului permisului de conducere, autoritatea competentă eliberează, pentru situaţiile prevăzute la alin. (5^1) şi (5^2), o dovadă înlocuitoare a acestuia, valabilă până la emiterea permisului de conducere, dar nu mai mult de 30 de zile.

La data de 02-03-2023 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(6)Persoana care nu deţine permis de conducere şi a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, precum şi persoana al cărei permis de conducere a fost anulat în condiţiile art. 114 alin. (1) lit. a)-d) sau ale art. 115 alin. (1) au dreptul de a se prezenta la examen pentru obţinerea permisului de conducere, respectiv pentru obţinerea unui nou permis de conducere, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:

a)au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate;

b)a trecut un an de la data graţierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei;

c)a intervenit amnistia;

d)interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a fost executată integral ori executarea acesteia a încetat în alt mod prevăzut de lege;

e)a intervenit reabilitarea.

La data de 02-03-2023 Alineatul (6) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(6^1)Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, pentru categoriile avute anterior, persoana al cărei permis de conducere a fost anulat, aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6), trebuie să facă dovada că este aptă din punct de vedere medical.

La data de 02-03-2023 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(6^2)Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (5^3), fără a mai susţine examen şi cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situaţie.

La data de 02-03-2023 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(6^3)În situaţia în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, şeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situaţie.

La data de 02-03-2023 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, prevăzut la art. 11 alin. (4), următoarele date în format electronic:

La data de 26-12-2019 Partea introductivă a Alineatului (7) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

a)datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, respectiv: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia şi semnătura titularului, locul şi data naşterii, domiciliul sau reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;

La data de 26-12-2019 Litera a) din Alineatul (7), Articolul 24, Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

b)categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere;

c)codurile armonizate ale Uniunii Europene;

d)datele de identificare a permisului de conducere.

e)codurile naţionale valabile doar pentru conducere pe teritoriul României.

La data de 02-02-2023 Alineatul (7) din Articolul 24, Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

La data de 02-09-2017 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(8)Permisele de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documente similare în alte state îşi pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

La data de 02-09-2017 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(9)Datele prevăzute la alin. (7) se şterg după 10 ani de la data încetării valabilităţii permisului de conducere.

La data de 02-09-2017 Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

Articolul 24^1

(1)Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:

a)pentru categoriile C1, C, D1 şi D - conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate;

b)pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE - conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate.

(2)Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează:

a)permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;

b)permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;

c)permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;

d)permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;

e)permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;

f)permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile şi pentru categoriile A1 şi A2, cele eliberate pentru categoria B sunt valabile şi pentru categoria B1, cele eliberate pentru categoria C sunt valabile şi pentru categoria C1, iar cele eliberate pentru categoria D sunt valabile şi pentru categoria D1;

La data de 01-09-2014 Lit. f) a alin. (2) al art. 24^1 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

g)permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.

h)permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt valabile şi pentru categoria Tr, în anumite cazuri specifice;

La data de 01-09-2014 Lit. h) a alin. (2) al art. 24^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

i)permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile şi pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr şi una sau două remorci;

La data de 01-09-2014 Lit. i) a alin. (2) al art. 24^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

j)permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile şi pentru vehiculele din categoria Tb.

La data de 01-09-2014 Lit. j) a alin. (2) al art. 24^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(2^1)Cazurile specifice pentru care se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt următoarele:

a)permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;

b)permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;

c)permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;

d)permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mare de 750 kg.

La data de 01-09-2014 Alin. (2^1) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(3)Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.

(4) Conducătorii auto pot urma un curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă.

La data de 22-01-2022 Articolul 24^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 19 ianuarie 2022

(5) Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto în domeniul conducerii auto defensive, normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto în domeniul conducerii auto defensive, precum şi procedura de examinare şi formare în domeniul conducerii auto defensive se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 22-01-2022 Articolul 24^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 19 ianuarie 2022

(6) Evidenţa conducătorilor de vehicule care au urmat cursuri în domeniul conducerii defensive se ţine de către Poliţia Rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care evaluează anual eficienţa acestor cursuri raportat la gradul de implicare a absolvenţilor în accidente de circulaţie. Procedura de ţinere a evidenţei şi de evaluare a eficienţei se stabileşte prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 22-01-2022 Articolul 24^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 20 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 19 ianuarie 2022

La data de 19-01-2013 Art. 24^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

Notă

Articolele II și III din LEGEA nr. 20 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 19 ianuarie 2022 prevăd:Articolul II(1) Prin excepţie de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), conducătorii de vehicule prevăzuţi la art. 24^1 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de deducerea din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă, în situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate din surse proprii.(2) În situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt suportate de către angajator, acesta beneficiază, prin excepţie de la prevederile Codului fiscal, de deducerea din impozitul pe profit/venit a cheltuielilor respective.(3) Cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă de către conducătorii de vehicule cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani care se află în continuarea studiilor şi nu realizează venit sunt deduse din impozitul pe venitul realizat de către persoanele prevăzute la art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare.Articolul III(1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul afacerilor interne emite ordinul prevăzut la art. 24^1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege.(2) Conducătorii de vehicule speciale prevăzute la art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, care îşi desfăşoară activitatea la data intrării în vigoare a prezentei legi vor îndeplini obligaţia prevăzută la art. 24^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru adoptarea procedurii de examinare şi formare în domeniul conducerii auto defensive.

Articolul 25

(1)Pentru conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie care au o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulaţie.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule sau tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie".

(2)Autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere conduse de persoanele prevăzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condiţiile stabilite prin regulament.

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

(3) Conducătorii de vehicule pot monta pe autovehiculele proprii semnul internaţional distinctiv pentru conducătorul de autovehicul cu dizabilităţi de auz, sub forma unui pătrat de culoare albastră, cu latura de 100 mm, având în centru reprezentarea grafică folosită la nivel internaţional de culoare albă, după cum urmează:

a)la autovehiculele din categoria AM, A1, A2 şi A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau de înregistrare, după caz;

b)la celelalte autovehicule, pe lunetă, în partea dreaptă sau stângă sus;

c)la autovehiculele care nu sunt prevăzute cu lunetă, pe caroserie în partea dreaptă sau stângă sus;

d)la autovehiculele care tractează o remorcă, pe caroseria remorcii, în partea dreaptă sau stângă sus.

La data de 09-04-2020 Articolul 25 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 46 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020

Articolul 26

Proprietarii sau deţinătorii mandataţi de autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri periculoase sunt obligaţi să asigure testarea anuala a conducătorilor de autovehicule atestaţi profesional, în scopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.

Articolul 27

Abrogat.

La data de 29-06-2007 Art. 27 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Articolul 28

Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se ţine de către poliţia rutieră, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 01-09-2014 Art. 28 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule sau tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie".

Articolul 28^1

Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

La data de 02-09-2017 Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completata de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

Capitolul IV

Semnalizarea rutieră

Articolul 29

(1)Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de circulaţie şi cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele şi indicaţiile poliţistului rutier care dirijează circulaţia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară şi semnalele conducătorilor de vehicule.

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorităţii Vamale Române, precum şi ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aflate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.

La data de 10-12-2021 Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul 16 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021

Articolul 30

(1)Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:

a)sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;

b)indicatoarele;

c)marcajele;

d)alte dispozitive speciale.

(2)Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică de funcţionare corespunzătoare.

(3)Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii au următoarele semnificaţii:

a)semnalul de culoare verde permite trecerea;

b)semnalul de culoare roşie interzice trecerea;

c)semnalul de culoare galbenă împreună cu cel de culoare roşie interzic trecerea.

(4)Mijloacele de semnalizare rutieră, precum şi alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează şi se întreţin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al căii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul prealabil al poliţiei rutiere.

(5)Mijloacele de semnalizare şi presemnalizare a intersecţiilor dintre două drumuri de categorii diferite se asigura, se instalează şi se întreţin de către administratorul fiecărui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulaţiei stabilit în nodul rutier respectiv.

(6)Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoţite şi de dispozitive speciale de avertizare.

(7)Se interzic:

a)amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească participanţii la trafic sau să le distragă atenţia, punând în pericol siguranţa circulaţiei;

b)lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.

Articolul 31

Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier, precum şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră, în următoarea ordine de prioritate:

a)semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier;

b)semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);

c)semnalizarea temporară şi/sau indicatoarele electronice, care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;

La data de 02-01-2023 Litera c) din Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

d)semnalele luminoase sau sonore;

e)indicatoarele;

f)marcajele;

g)regulile de circulaţie.

Articolul 32

(1)Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii:

a)lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai aproape de marginea drumului;

b)lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere;

c)lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie.

(2)Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

a)pentru lumina roşie - autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;

b)pentru lumina albastră - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Autorităţii Vamale Române, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, serviciilor publice Salvamont şi Salvaspeo organizate de consiliile judeţene şi consiliile locale, Ministerului Apărării Naţionale care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;

La data de 06-01-2023 Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 03 ianuarie 2023

c)pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, cele destinate asigurării pazei patrimoniului autostrăzilor, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite.

La data de 10-04-2023 Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 6 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 07 aprilie 2023

(3)Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare.

(4)Pe autovehiculele aparţinând poliţiei şi pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic.

(4^1)Pe autovehiculele Autorităţii Vamale Române, precum şi ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inscripţionate vizibil cu denumirea şi sigla instituţiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice, potrivit legii.

La data de 10-12-2021 Alineatul (4^1) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul 16 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021

(5)Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifică sau se omologhează de autoritatea competentă, potrivit legii. Condiţiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.

Articolul 33

(1)Semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv şi se efectuează numai cu avizul poliţiei rutiere.

(2)Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este însoţită pe timpul nopţii de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă şi se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, astfel încât să asigure deplasarea în siguranţă a tuturor participanţilor la trafic, conform reglementărilor în vigoare.

La data de 16-05-2016 Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 93 din 11 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016.

(3)Semnalizarea şi amenajările rutiere se definesc şi se realizează în condiţiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

Articolul 34

Condiţiile de circulaţie pe viaducte şi în tunele, precum şi semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

Capitolul V

Reguli de circulaţie

Secţiunea 1

Obligaţiile participanţilor la trafic

Articolul 35

(1)Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporala a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private.

(2)Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.

(3)În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura contravenţională sau penală.

(4)În exercitarea atribuţiilor de dirijare a circulaţiei rutiere, poliţiştii rutieri sunt obligaţi să poarte uniforma cu înscrisuri şi însemne distinctive.

(4^1)Funcţionarii din cadrul Autorităţii Vamale Române, respectiv al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care, în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice, efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive şi mijloace de protecţie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare verde, respectiv roşie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

La data de 10-12-2021 Alineatul (4^1) din Articolul 35 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul 16 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021

(5)Poliţiştii de frontiera, îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, agenţii căilor ferate, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, precum şi membrii patrulelor şcolare de circulaţie sunt obligaţi ca, pe timpul exercitării atribuţiilor, să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant.

(6)Conducătorii autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligaţi să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenţii la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public.

La data de 01-09-2014 Alin. (6) al art. 35 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehiculelor" cu expresia "autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere".

(7)Nevăzătorii sunt obligaţi să poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de culoare alba.

Articolul 36

(1)Conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

(1^1)Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă trebuie să informeze pasagerii cu privire la obligaţia legală de a le purta în timpul circulaţiei pe drumurile publice.

La data de 01-09-2014 Alin. (1^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(1^2)Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă au obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranţă sau sunt transportaţi numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament.

La data de 01-09-2014 Alin. (1^2) al art. 36 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(1^3)Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă, cu excepţia celor destinate transportului public de persoane, precum şi a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă, în condiţiile prevăzute în regulament. Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.

La data de 01-09-2014 Alin. (1^3) al art. 36 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(2)Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor şi persoanele transportate pe acestea au obligaţia să poarte casca de protecţie omologată.

(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceştia se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere».

La data de 09-04-2020 Alineatul (3) din Articolul 36 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020

Articolul 37

(1)Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi sonore.

(2)Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore.

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.

Articolul 38

Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestaţi să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorul autorităţii competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, sunt obligaţi să se supună testării aerului expirat şi/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, la solicitarea poliţistului rutier.

La data de 01-09-2014 Art. 38 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" cu expresia "substanţe psihoactive".

Articolul 39

(1) La solicitarea poliţiei rutiere sau a poliţiei locale, proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia ia încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice. Poliţia locală poate solicita aceste date de identificare numai în legătură cu exercitarea competenţelor în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.

La data de 11-12-2022 Alineatul (1) din Articolul 39 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 335 din 7 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 08 decembrie 2022

(2) Obligaţia de a comunica datele de identificare, prevăzută la alin. (1), se consideră îndeplinită dacă proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul comunică numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, numărul şi seria actului de identitate ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice ori, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor fără cetăţenie sau al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, şi seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

(3) Comunicarea solicitării prevăzute la alin. (1) şi a datelor prevăzute la alin. (2) se poate realiza şi prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice, atunci când proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul a optat pentru această modalitate de comunicare.

La data de 02-01-2023 Articolul 39 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

(4) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data punerii la dispoziţia proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul prin mijlocul electronic de transmitere la distanţă.

La data de 02-01-2023 Articolul 39 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

(5) Solicitarea prevăzută la alin. (1) întocmită ca înscris în formă electronică, în cazul în care nu poate fi comunicată în modalitatea prevăzută la alin. (3), se consideră comunicată la data comunicării copiei acesteia, imprimată pe suport hârtie. Documentul astfel rezultat nu trebuie să poarte semnătura olografă a poliţistului rutier.

La data de 02-01-2023 Articolul 39 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

La data de 31-01-2022 Articolul 39 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 40

Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.

La data de 01-09-2014 Art. 40 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehiculelor" cu expresia "autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere".

Secţiunea a 2-a

Reguli pentru circulaţia vehiculelor

§ 1.

Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi

Articolul 41

(1)Vehiculele şi animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulaţie, cât mai aproape de marginea părţii carosabile, cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie.

(2)Numerotarea benzilor de circulaţie pe fiecare sens se efectuează în ordine crescătoare de la marginea din partea dreapta a drumului către axa acestuia. În cazul autostrăzilor, banda de urgenţă nu intră în numerotarea benzilor de circulaţie.

(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele şi trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulaţia trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h.

La data de 11-02-2020 Alineatul (3) din Articolul 41 , Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

Articolul 42

Când circulaţia se desfăşoară pe două sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în funcţie de intensitatea traficului şi viteza de deplasare, având obligaţia să revină pe prima bandă ori de câte ori acest lucru este posibil, dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane.

Articolul 43

(1)Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizată ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.

(2)Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea părţii carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizează intenţia de a reintra în trafic din staţiile prevăzute cu alveole şi s-au asigurat că prin manevra lor nu pun în pericol siguranţă celorlalţi participanţi la trafic.

§ 2.

Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule

Articolul 44

(1)În circulaţia pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi, în condiţiile prevăzute de regulament, mijloacele de avertizare sonoră şi luminoasă aflate în dotare şi omologate.

(2) În circulaţia pe toate categoriile de drumuri publice conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă.

La data de 16-06-2023 Alineatul (2) din Articolul 44 , § 2. , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 168 din 12 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iunie 2023

(3)Conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi să folosească luminile de întâlnire pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice.

(4)În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă pe şi în alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum şi deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.

(5)Conducătorii de autovehicule pot fi avertizaţi de poliţia rutieră în legatură cu prezenţa în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei.

§ 3.

Depăşirea

Articolul 45

(1)Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial.

(2)Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră.

(3)Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separa sensurile de circulaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu suficient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire.

(4)Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă în acelaşi sens de circulaţie.

(5)Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depăşeşte prin partea dreapta.

(6)Tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu suficient.

Articolul 46

Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor care sunt depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă se stabilesc prin regulament.

§ 4.

Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus

Articolul 47

Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între vehicule o distanţă laterală suficientă şi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulaţie respective.

§ 5.

Viteza şi distanţa dintre vehicule

Articolul 48

Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevra în condiţii de siguranţă.

Articolul 49

(1)Limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h.

(2)Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A şi B, şi limite de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliţiei rutiere.

(3)Pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei, administratorul drumului, cu avizul poliţiei rutiere, poate stabili şi limite de viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

(4) Limitele maxime de viteză în afara localităţilor sunt:

a)pe autostrăzi - 130 km/h;

b)pe drumurile expres - 120 km/h;

c)pe drumurile naţionale europene (E) - 100 km/h;

d)pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.

La data de 16-05-2022 Alineatul (4) din Articolul 49 , § 5. , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 12 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 13 mai 2022

Articolul 50

(1) Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru categoriile de autovehicule prevăzute în anexa nr. 1 sunt următoarele:

a)130 km/h pe autostrăzi, 120 km/h pe drumurile expres, 100 km/h pe drumurile naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A şi B;

b)110 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe drumurile naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D şi categoria D1;

c)90 km/h pe autostrăzi, 85 km/h pe drumuri expres, 80 km/h pe drumurile naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 şi C1;

d)45 km/h, pentru tractoarele agricole sau forestiere şi mopede.

La data de 16-05-2022 Alineatul (1) din Articolul 50 , § 5. , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 12 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 13 mai 2022

(2)Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

(3)Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă produse periculoase este de 40 km/h în localităţi, iar în afara localităţilor de 70 km/h.

(4)Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puţin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

Articolul 51

Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligaţia de a păstra o distanţă suficientă faţă de acesta, pentru evitarea coliziunii.

Articolul 52

(1)Este interzisă desfăşurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri pe drumurile publice, cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şi avizate de poliţia rutieră.

La data de 29-06-2007 Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(2)Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori întrecerilor autorizate sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic.

La data de 29-06-2007 Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(3)În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (2), organizatorii acestora răspund administrativ, contravenţional, civil sau penal, după caz.

Articolul 53

Autorităţile publice locale, cu autorizaţia administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unităţilor de învătământ, pieţelor, târgurilor, spitalelor, precum şi în zonele cu risc sporit de accidente.

§ 6.

Reguli referitoare la manevre

Articolul 54

(1)Conducătorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

(2)Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga durată a manevrei.

Articolul 54^1

(1) Se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice.

(2) Prin comportament agresiv se înţelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:

a)deplasarea succesivă de pe o bandă de circulaţie pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depăşirii unui şir de vehicule care circulă în acelaşi sens;

b)întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;

c)pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor motoare;

d)circulaţia cu vehiculul la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;

e)folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în faţa sa să elibereze banda de circulaţie;

f)conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roţi;

g)mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalţi participanţi la trafic care circulă în spatele acestuia;

h)realizarea intenţionată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;

i)conducerea intenţionată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

La data de 31-01-2022 Paragraful § 6. din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

§ 7.

Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea

Articolul 55

Intersecţiile sunt:

a)cu circulaţie nedirijată;

b)cu circulaţie dirijată. În aceasta categorie sunt incluse şi intersecţiile în care circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu.

Articolul 56

La apropierea de o intersecţie conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafic care au acest drept.

Articolul 57

(1)La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreapta, în condiţiile stabilite prin regulament.

La data de 29-06-2007 Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(2)La intersecţiile cu circulaţie dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicaţiile ori semnalele poliţistului rutier.

La data de 29-06-2007 Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(3)Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea intersecţiei.

(4)În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.

Articolul 58

În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei publice şi un drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.

Articolul 59

(1)În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie.

(2)În intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreapta.

(3)În intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii de dreapta se respecta numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fiecare intrând în intersecţie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnificaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.

(4)Când un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitentă suplimentara, montată la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de săgeata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie.

§ 8.

Trecerea la nivel cu calea ferată

Articolul 60

(1)Participanţii la trafic trebuie să dea dovada de prudenţă sporită la apropierea şi traversarea liniilor de cale ferată curentă sau industrială, după caz.

(2)La trecerea la nivel cu o cale ferată curentă, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească în dreptul indicatorului ce obliga la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborâre ori în poziţie orizontala şi/sau semnalele sonore şi luminoase care anunţă apropierea trenului sunt în funcţiune.

(3)La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze semnificaţiei semnalelor agentului de cale ferată.

§ 9.

Autovehicule cu regim de circulaţie prioritară

Articolul 61

(1)Au regim de circulaţie prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore.

La data de 29-06-2007 Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Notă

Art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020 prevede:

Articolul IV

(1) În situaţiile în care, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune deplasarea organizată a vehiculelor cu care se asigură transportul persoanelor la locurile de carantină/izolare la domiciliu, acestea sunt însoţite pe drumurile publice de unul sau mai multe autovehicule ale Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române.

(2) Deplasarea la locurile de carantină/izolare la domiciliu se realizează în coloană, iar, în cazurile în care se impune, autovehiculele Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pot avea în funcţiune semnalele speciale de avertizare sonoră şi luminoasă.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe timpul deplasării la locurile de carantină/izolare la domiciliu, coloana de vehicule are regim de circulaţie prioritară dacă sunt în funcţiune semnalele speciale de avertizare sonoră şi luminoasă.

(4) Circulaţia în regim prioritar se realizează cu respectarea prevederilor art. 61 şi 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, pentru realizarea măsurilor dispuse pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune organizarea altor transporturi de bunuri ori persoane pe drumurile publice.

(2)Conducătorii autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.

La data de 29-06-2007 Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(3)Când pe drumul public circulaţia este dirijată de un poliţist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile acestuia.

(4)În situaţia încălcării regimului legal de viteză sau a altor reguli de circulaţie, în condiţiile alin. (2), confirmarea deplasării conducătorului autovehiculului în acţiunea de intervenţie sau în misiunea care a avut caracter de urgenţă se face în scris de către instituţiile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), în termen de cel mult 30 de zile, la solicitarea poliţiei rutiere.

La data de 27-05-2020 Articolul 61 din Paragraful § 9. , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020

Articolul 62

(1)La intrarea în intersecţiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori indicatoarele obliga la acordarea priorităţii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 61 alin. (1) trebuie să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie, în caz contrar urmând să răspundă potrivit legii.

(2)Când două autovehicule cu regim de circulaţie prioritară, care se deplasează în misiune având semnalele luminoase şi sonore în funcţiune, se apropie de o intersecţie, venind din direcţii diferite, vehiculul care circulă din partea dreapta are prioritate.

§ 10.

Oprirea, staţionarea şi parcarea

Articolul 63

(1)Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste aceasta durată, imobilizarea se consideră staţionare.

(2)Nu se consideră oprire:

a)imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin aceasta manevra nu a fost perturbată circulaţia pe drumul public respectiv;

b)imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale.

(3)Pentru autovehiculele care transportă mărfuri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul nopţii, în care oprirea sau staţionarea este permisă pentru distribuirea mărfurilor.

(4)Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător.

(5)Vehiculul oprit sau staţionat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate şi câte două, una lângă alta.

Articolul 64

(1) Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.

La data de 20-11-2022 Alineatul (1) din Articolul 64 , § 10. , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 302 din 15 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 17 noiembrie 2022

(2)Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia.

(3)Ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament.

La data de 29-06-2007 Art. 64 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Articolul 65

Cazurile şi condiţiile în care oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

§ 11.

Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane

Articolul 66

(1)Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducătorul autovehiculului care efectuează transport de mărfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze şi autobuze, transporturi agabaritice, precum şi pentru autovehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, care circulă în trafic intern şi internaţional.

(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(3)Condiţiile de obţinere a certificatului de atestare profesională se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4)Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoţit de permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus.

Articolul 67

Se interzice transportul pe drumurile publice al mărfurilor şi produselor periculoase în vehicule care nu au dotările şi echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condiţiile tehnice şi de agreere prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducătorul vehiculului nu deţine certificat A.D.R. corespunzător.

Articolul 68

(1)Autovehiculul care transportă mărfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

(2)Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Articolul 69

Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite, cele care transportă mărfuri sau produse periculoase, precum şi cele de însoţire trebuie să aibă montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbenă, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducătorii acestora trebuie să le menţină în funcţiune pe toată perioada deplasării pe drumul public.

Secţiunea a 3-a

Reguli pentru alţi participanţi la trafic

Articolul 70

(1)Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani.

La data de 11-02-2020 Alineatul (2) din Articolul 70 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

(3) Bicicletele, mopedele şi trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare.

La data de 11-02-2020 Alineatul (3) din Articolul 70 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

(4) Casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de biciclete şi trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

La data de 11-02-2020 Articolul 70 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

La data de 11-02-2020 Articolul 70 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

Articolul 71

(1)Sunt interzise accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, a animalelor de povară, de tracţiune sau de călărie, precum şi a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile naţionale, în municipii şi pe drumurile la începutul cărora exista indicatoare de interzicere a accesului.

La data de 29-06-2007 Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(2)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să amenajeze, cu acordul administratorului drumului public şi avizul poliţiei rutiere, drumuri laterale, cai de acces către aceste drumuri, precum şi locuri de traversare a drumurilor publice destinate circulaţiei animalelor şi vehiculelor prevăzute la alin. (1), semnalizate corespunzător.

La data de 29-06-2007 Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(3)Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau împinse cu mana, animalele de povară, de tracţiune şi de călărie vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tracţiune animală vor fi echipate şi cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.

Articolul 72

(1)Pietonii sunt obligaţi să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi acostamentul lipseşte, pietonii sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părţii carosabile, în direcţia lor de mers.

(2)Pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

(3)Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la coltul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.

(4)Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poarta întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector.

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcţie specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum şi cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcţie nu depăşeşte 6 km/h şi sunt echipate cu un motor electric.

La data de 11-02-2020 Alineatul (5) din Articolul 72 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

(6)Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni poliţistul rutier şi persoanele care se află pe platforma drumului public şi sunt autorizate, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, să îndrume sau să dirijeze circulaţia rutieră, în condiţiile stabilite prin regulament.

(7)Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru.

Notă

Începând cu data de 04-10-2023, în conformitate cu prevederile punctului 1 al articolului I coroborate cu dispozițiile alineatului (1) al articolului II din LEGEA nr. 278 din 04 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 octombrie 2022, articolul 72 se completează cu alineatul (8) și, va avea următorul cuprins:

(8) Administratorul drumului are obligaţia să asigure iluminarea corespunzătoare a trecerilor nesemaforizate marcate şi semnalizate corespunzător, cu sisteme inteligente de iluminat tip led cu lumină asimetrică pentru crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni şi suprafaţa carosabilului, de pe sectoarele de drumuri internaţionale «E», drumuri naţionale şi drumuri de interes judeţean situate în intravilanul localităţilor.

Articolul 73

Regulile pentru circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracţiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament.

La data de 11-02-2020 Articolul 73 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

Secţiunea a 4-a

Circulaţia pe autostrăzi şi drumuri expres

La data de 16-05-2022 Denumirea Sectiunii a 4-a din Capitolul V a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 12 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 13 mai 2022

Articolul 74

(1) Pe autostrăzi sau pe drumurile expres este interzisă circulaţia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, fără autorizaţie specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracţiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice şi mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere şi a maşinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum şi a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h.

(2) De asemenea, pe autostrăzi sau pe drumurile expres sunt interzise învăţarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de şasiuri şi de autovehicule, manifestaţiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele şi competiţiile sportive de orice fel, precum şi cortegiile.

(3) Se interzice circulaţia, oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe banda de urgenţă sau acostament, cu excepţia cazurilor justificate, precum şi a autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritar.

(4) Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează, de regulă, numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii sau a drumului expres, în sensul de mers.

La data de 16-05-2022 Articolul 74 din Secțiunea a 4-a, Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 12 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 13 mai 2022

Secţiunea a 5-a

Obligaţii în caz de accident

Articolul 75

Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a)s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;

b)a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;

Notă

Decizie de admitere: RIL nr. 8/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 424 din 30 mai 2019:

Stabileşte că rănirea uneia sau mai multor persoane prevăzută de art. 75 lit. b) din OUG nr. 195/2002, cuprinsă în definiţia accidentului de circulaţie, ca situaţie premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal, nu are în vedere şi autorănirea, când singura persoană rănită este însuşi conducătorul singurului autovehicul implicat în accident.

c)în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;

d)abrogată;

La data de 29-06-2007 Lit. d) a art. 75 a fost abrogată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale.

Articolul 76

(1)Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animala, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

La data de 29-06-2007 Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(2)Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovada fără drept de circulaţie.

(3)Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin. (2), poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului.

Articolul 77

(1)Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei.

(2)Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, existent în reţelele de telefonie din România.

(3)Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul.

Articolul 78

(1)Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe psihoactive după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de lit. a) şi e) ale pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai" şi a expresiei "substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" cu expresia "substanţe psihoactive".

(2)În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.

Articolul 79

(1)Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:

a)să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;

b)să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2)Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)*):

a)conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;

b)conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

La data de 29-06-2007 Art. 79 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale.

Articolul 80

(1)Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligaţia prezentării la unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective.*)

La data de 29-06-2007 Art. 80 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale.

Articolul 80^1

În situaţiile prevăzute la art. 79 şi 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor*).

La data de 29-06-2007 Art. 80^1 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale.

Articolul 80^2

Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, potrivit legii, şi să comunice de îndată, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta*).

La data de 29-06-2007 Art. 80^2 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale.

Articolul 81

(1)În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din domeniul asigurărilor, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor.

La data de 20-01-2007 Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(2)La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor din domeniul asigurărilor, poliţia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.

La data de 29-06-2007 Alin. (2) al art. 81 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(3)La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile din domeniul asigurărilor comunică în termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidenţa acestora sau alte date expres cerute, în condiţiile legii*).

La data de 29-06-2007 Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75,art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale.

Secţiunea a 6-a

Circulaţia autovehiculelor în traficul internaţional

Articolul 82

(1)Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil în condiţiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabilitate este recunoscută în aceste state pe baza de reciprocitate.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de lit. f) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule şi remorci" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci".

(2)Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de lit. f) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule şi remorci" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci".

(3)Abrogat.

La data de 29-06-2007 Alin. (3) al art. 82 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(4)Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în ţară, dacă sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie.

La data de 01-09-2014 Alin. (4) al art. 82 a fost modificat de lit. f) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule şi remorci" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci".

(5)Persoanele care şi-au stabilit domiciliul ori reşedinţa în România pot să îşi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă pe raza căreia au domiciliul ori reşedinţa, după caz.

La data de 01-09-2014 Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(6)Autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la alin. (2), sunt obligate să poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.

La data de 01-09-2014 Alin. (6) al art. 82 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

Articolul 83

(1)Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere naţionale valabile, eliberate de autorităţile:

a)statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2);

b)statelor membre ale Uniunii Europene;

c)statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciproca a permiselor de conducere auto.

(2)Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciproca a permiselor de conducere auto trebuie să posede şi permis de conducere internaţional.

(3)Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la alin. (1), precum şi cele a căror valabilitate este recunoscută de România în mod unilateral, deţinute de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 23^1 alin. (2), pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 01-09-2014 Alin. (3) al art. 83 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(3^1)În cazul permiselor de conducere prevăzute la alin. (3), inclusiv al celor obţinute ca urmare a preschimbării sau a preschimbărilor succesive ale unor permise de conducere obţinute prin examen în România, care nu îndeplinesc condiţiile de preschimbare cu documente similare româneşti, titularii acestora se pot prezenta la examen în vederea obţinerii unui permis de conducere românesc, făcând dovada că sunt apţi din punct de vedere medical.

La data de 13-08-2023 Articolul 83, Sectiunea a 6-a, Capitolul V a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023

(3^2)În urma dobândirii permisului de conducere românesc în condiţiile alin. (3^1), permisul de conducere naţional eliberat de către autorităţile prevăzute la alin. (1) se remite acestora de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu menţiunea că a fost obţinut un nou permis de conducere în România.

La data de 13-08-2023 Articolul 83, Sectiunea a 6-a, Capitolul V a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023

(4) În procedura de preschimbare a permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, autorităţile competente pot elibera o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (3).

La data de 02-03-2023 Articolul 83 din Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(5) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, emite permisul de conducere internaţional, în conformitate cu prevederile convenţiei prevăzute la art. 82 alin. (2), în condiţiile stabilite prin regulament. Dispoziţiile prezentului alineat nu aduc atingere activităţii de emitere a permisului de conducere internaţional de către asociaţiile autorizate în acest scop potrivit tratatelor la care România este parte.

La data de 02-03-2023 Articolul 83 din Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

La data de 29-06-2007 Art. 83 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Capitolul VI

Infracţiuni şi pedepse

Articolul 84

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 84 a fost abrogat de pct. 1 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 85

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 85 a fost abrogat de pct. 1 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 86

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 86 a fost abrogat de pct. 1 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 87

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 87 a fost abrogat de pct. 1 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 88

(1)Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezenţa unui poliţist rutier, în condiţiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală, în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:

a)în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;

b)în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;

c)în interiorul unităţilor medico-legale.

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(1^1)Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregătire medicală de specialitate din echipajul ambulanţei sau autospecialei aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare, care intervine la evenimentele în legătură cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice în măsura în care prin aceasta nu se afectează acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau de prim ajutor, precum şi în situaţia în care persoana implicată într-un accident de circulaţie refuză transportul de urgenţă la o unitate sanitară sau starea sa de sănătate nu impune acest transport.

La data de 01-09-2014 Alin. (1^1) al art. 88 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(1^2)Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c).

La data de 01-09-2014 Alin. (1^2) al art. 88 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(1^3)Transportul mostrelor biologice, recoltate în condiţiile alin. (1^1), la unitatea medico-legală în vederea realizării analizei toxicologice, va fi efectuat de către poliţistul rutier.

La data de 01-09-2014 Alin. (1^3) al art. 88 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(2)Stabilirea concentraţiei de alcool sau a prezenţei în organism de substanţe psihoactive se face în instituţiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii.

(3)Stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

(4)Stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

(5)Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată de poliţistul rutier cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităţilor sau instituţiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge.

(6)Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice, în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge.

(7)Conducătorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testaţi în trafic cu un mijloc certificat care indică prezenţa în organism a unor substanţe psihoactive, li se recoltează obligatoriu mostre biologice.

La data de 01-02-2014 Art. 88 a fost modificat de pct. 2 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 89

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 89 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 90

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 90 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 91

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 91 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 92

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 92 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 93

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 93 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 94

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 94 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Capitolul VII

Răspunderea contravenţională

Articolul 95

(1)Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amenda ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).

(2)Avertismentul consta în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.

(3)Abrogat.

La data de 29-06-2007 Alin. (3) al art. 95 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(4)Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se aplică contravenienţilor, persoane fizice ori juridice.

Articolul 96

(1)Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau avertismentului.

(2)Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele:

a)aplicarea punctelor de penalizare;

b)suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;

c)confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop;

d)imobilizarea vehiculului;

e)radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);

La data de 20-09-2006 Lit. e) a alin. (2) al art. 96 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.

f)abrogată;

La data de 29-06-2007 Lit. f) a alin. (2) al art. 96 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(3)Pentru încălcarea unor norme la regimul circulaţiei, pe lângă sancţiunea principală sau, după caz, una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi f), în cazurile prevăzute la art. 108 alin. (1) se aplică şi un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.

(4)În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe titularul permisului de conducere.

La data de 29-06-2007 Alin. (4) al art. 96 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(5)Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii amenzii.

(6)Sunt supuse confiscării:

a)mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore deţinute, montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2) şi (3);

b)dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;

c)plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt montate pe vehicule;

d)vehiculele cu tracţiune animala, când circulă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autorităţile publice locale*).

(7)Imobilizarea unui vehicul consta în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.

(8)Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier, ca urmare a săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la art. 117 alin. (1).

Notă CTCE Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 661 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.

Prin urmare, conform art. 147 din Constituţia României republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

În consecinţă, în intervalul 2 august 2007-16 septembrie 2007, dispoziţiile art. 96 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au fost suspendate de drept, iar începând cu data de 17 septembrie 2007 acestea şi-au încetat efectele juridice.

Articolul 97

(1)În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:

La data de 29-06-2007 Partea introductivă a alin. (1) al art. 97 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

a)reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora;

b)retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

c)anularea permisului de conducere eliberat de autorităţile române;

La data de 31-01-2022 Litera c) din Articolul 97 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

d)ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar.

La data de 29-06-2007 Lit. d) a alin. (1) al art. 97 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

e)interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină.

La data de 31-01-2022 Alineatul (1) din Articolul 97 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(2)Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovada înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.

La data de 29-06-2007 Alin. (2) al art. 97 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(3)Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se consideră perioadă de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

La data de 01-09-2014 Alin. (3) al art. 97 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

(4)Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (6^3), (8) şi art. 22^1.

La data de 31-01-2022 Alineatul (4) din Articolul 97 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(5) Anularea permisului de conducere eliberat de autorităţile române se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi (2).

La data de 31-01-2022 Alineatul (5) din Articolul 97 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(5^1)Interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României în cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d)

La data de 31-01-2022 Articolul 97 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(6)Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabileşte prin regulament.

La data de 29-06-2007 Alin. (6) al art. 97 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

Articolul 98

(1)Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate.

(2)Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 un punct-amendă este 145 lei.

La data de 07-12-2017 Articolul 98 din Capitolul VII a fost completat de Articolul 37, Capitolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017

(2^2)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-amendă este 145 lei.

La data de 14-11-2018 Articolul 98 din Capitolul VII a fost completat de Articolul IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018

(2^3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada ianuarie - 31 decembrie 2020 un punct-amendă este 145 lei.

La data de 09-01-2020 Articolul 98 din Capitolul VII a fost completat de Articolul X din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020

(2^4)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021 un punct-amendă este 145 lei.

La data de 31-12-2020 Articolul 98 din Capitolul VII a fost completat de Articolul XIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020

(2^5)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022 un punct-amendă este 145 lei.

La data de 18-12-2021 Articolul 98 din Capitolul VII a fost completat de Articolul XLIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021

(2^6)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 un punct-amendă este 145 lei.

La data de 01-01-2023 Articolul 98 din Capitolul VII a fost completat de Articolul XLVIII, Capitolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 09 decembrie 2022

(3)Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amenda, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

(4)Clasele de sancţiuni sunt următoarele:

a)clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;

b)clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;

c)clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;

d)clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;

e)clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.

(5)Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.

Articolul 99

(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puţin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;

2. nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei de mers;

3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulaţia pe drumurile publice;

4. neîndeplinirea obligaţiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul şi tractor agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulaţie;

La data de 01-09-2014 Pct. 4 al alin. (1) al art. 99 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

5. nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate şi cortegiilor;

6. nerespectarea semnificaţiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor săgeţi de culoare galbenă ori alba cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunţă schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă;

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării documentului de constatare a avariei;

8. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul şi tractor agricol sau forestier de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate;

La data de 01-09-2014 Pct. 8 al alin. (1) al art. 99 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

9. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie omologată;

La data de 29-06-2007 Pct. 9 al alin. (1) al art. 99 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

10. Nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul, cu excepţia conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a lăsa liber tramvaiul la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă.

La data de 09-04-2020 Punctul 10. din Alineatul (1) , Articolul 99 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020

11. nerespectarea regulilor de circulaţie de către conducătorii de animale;

12. nerespectarea obligaţiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai puţin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;

La data de 01-09-2014 Pct. 12 al alin. (1) al art. 99 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;

14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligaţiilor ce le revin atunci când se află în vehicule;

15. nerespectarea semnificaţiei culorii galbene a semaforului;

16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zăpada de natura a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;

17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori plăcuţele nu corespund standardelor în vigoare;

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore, altele decât cele prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 11.

La data de 02-09-2017 Punctul 18. din Alineatul (1) , Articolul 99 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(2)Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 99 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

Articolul 100

(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorităţii Vamale Române, precum şi ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulaţie şi ale nevăzătorilor;

La data de 10-12-2021 Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul 16 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);

3. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare;

4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;

La data de 29-06-2007 Pct. 4 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere destinate învăţării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;

La data de 01-09-2014 Pct. 5 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

6. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori sunt uzate peste limita admisă;

La data de 27-02-2022 Punctul 6. din Alineatul (1) , Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

7. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care, în mers sau staţionare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă;

La data de 01-09-2014 Pct. 7 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

8. nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutieră pentru pregătirea practică sau susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere;

9. nerespectarea obligaţiei de către conducătorul vehiculului, cu excepţia conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur şir, indiferent de direcţia de deplasare, întro intersecţie în care circulă şi tramvaie şi de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe două şiruri;

La data de 09-04-2020 Punctul 9. din Alineatul (1) , Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020

10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natura a-i distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;

11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice;

12. neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel;

13. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care nu este dotat cu trusă medicală, două triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologate;

La data de 27-02-2022 Punctul 13. din Alineatul (1) , Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

14. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 8.

La data de 12-03-2020 Punctul 14. din Alineatul (1) , Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

Notă CTCE Conform alin. (2) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020, contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (1) pct. 14 şi art. 101 alin. (1) pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică conducătorilor de trotinete electrice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, dacă această dată este ulterioară termenului prevăzut la alin. (1).

(2)Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 100 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

(3)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

La data de 01-09-2014 Partea introductivă a alin. (3) al art. 100 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

a)depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;

b)abrogată.

La data de 27-02-2022 Litera b) din Articolul 100 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

c)abrogată.

La data de 27-02-2022 Litera c) din Articolul 100 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

d)nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;

e)abrogată.

La data de 27-02-2022 Litera e) din Articolul 100 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

f)nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g)neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2).

La data de 29-06-2007 Litera g) din Alineatul (3) al Articolului 100 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

h)folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor.

La data de 09-04-2020 Litera h) din Alineatul (3), Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020

i)adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice.

La data de 27-02-2022 Alineatul (3) din Articolul 100 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 101

(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;

La data de 01-09-2014 Pct. 1 al alin. (1) al art. 101 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

2. abrogat;

La data de 29-06-2007 Pct. 2 al alin. (1) al art. 101 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

3. abrogat.

La data de 27-02-2022 Punctul 3. din Alineatul (1) , Articolul 101 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

4. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului şi tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;

La data de 01-09-2014 Pct. 4 al alin. (1) al art. 101 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

5. nepăstrarea distantei laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din sens opus;

6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restricţie ori a celor temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea care se încadrează în altă clasă de sancţiuni;

7. nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;

8. conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe drumurile publice fără mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcţionare pe timp de noapte ori fără îndeplinirea condiţiilor tehnice minime stabilite prin regulament, conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe autostradă, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei de trecere la culoarea roşie a semaforului, a semnalelor agentului de cale ferată, la trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător ori a semnalelor, indicaţiilor ori dispoziţiilor poliţistului rutier, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei privind circulaţia sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, a interdicţiei privind interacţiunea motrică directă cu un alt vehicul aflat în mers ori cu persoane aflate în acesta ori a interdicţiei privind circulaţia în interiorul sau în afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, stabilite prin regulament, sau nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a obligaţiei de a circula cu viteză redusă, a obligaţiei de a se asigura că nu se apropie un vehicul feroviar sau a obligaţiei de a opri la trecerea la nivel cu calea ferată, stabilite prin regulament;

La data de 27-02-2022 Punctul 8. din Alineatul (1) , Articolul 101 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Notă

Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 220 din 20 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL 540 din 16 iunie 2013, s-a admis exceptia de neconstituționalitate, constatându-se că dispoziţiile art. 101 alin. (1) pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în forma anterioară modificării prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 252/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, sunt neconstituţionale.

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.

9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;

10. montarea la autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate;

La data de 01-09-2014 Pct. 10 al alin. (1) al art. 101 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficienţe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcţie, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;

La data de 02-09-2017 Punctul 11. din Alineatul (1) , Articolul 101 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi tuneluri;

13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule;

14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulaţia cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staţionat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic;

15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în staţiile semnalizate ca atare;

16. nerespectarea regulilor privind circulaţia pe benzi;

17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roţi, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roţi.

18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra să documentele prevăzute la art. 35 alin. (2).

La data de 29-06-2007 Pct. 18 al alin. (1) al art. 101 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

19. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere»;

La data de 09-04-2020 Punctul 19. din Alineatul (1) , Articolul 101 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020

20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele şi trotinetele electrice.

La data de 12-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 101 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

21. nerespectarea obligaţiei de a menţine permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea în timpul mersului.

La data de 27-02-2022 Alineatul (1) din Articolul 101 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(2)Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c).

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

(3)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

La data de 01-09-2014 Partea introductivă a alin. (3) al art. 101 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

a)nerespectarea regulilor privind trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

La data de 27-02-2022 Litera a) din Alineatul (3), Articolul 101 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

b)nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public;

c)nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;

d)circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire.

e)neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;

La data de 27-02-2022 Alineatul (3) din Articolul 101 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

f)neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;

La data de 27-02-2022 Alineatul (3) din Articolul 101 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

g)nerespectarea regulilor privind depăşirea;

La data de 27-02-2022 Alineatul (3) din Articolul 101 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

h)adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

La data de 27-02-2022 Alineatul (3) din Articolul 101 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 102

(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficienţe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;

La data de 02-09-2017 Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 102 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

2. abrogat;

La data de 29-06-2007 Pct. 2 al alin. (1) al art. 102 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

3. conducerea unui vehicul cu tracţiune animală neînregistrat;

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, în cazurile şi termenele prevăzute de lege;

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deţine atestatul profesional;

6. neefectuarea verificării medicale periodice;

7. abrogat;

La data de 20-01-2007 Pct. 7 al alin. (1) al art. 102 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

Notă CTCE Conform pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006, la 102 alineatul (1) punctul 7, norma de trimitere la articolul 22 alin. (5) se consideră a fi făcută la articolul 22 alin. (6).

8. deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină;

9. lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora;

10. abrogat;

La data de 29-07-2019 Punctul 10. din Alineatul (1) , Articolul 102 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 152 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019

11. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcţionarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;

12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritară;

13. abrogat;

La data de 29-06-2007 Pct. 13 al alin. (1) al art. 102 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

14. nerespectarea de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul a obligaţiei de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliţiei rutiere sau poliţiei locale, după caz, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzute la art. 39;

La data de 11-12-2022 Punctul 14. din Alineatul (1) , Articolul 102 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 335 din 7 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 08 decembrie 2022

15. neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;

16. nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracţiune animala;

17. nerespectarea dispoziţiilor art. 74 privind circulaţia pe autostrăzi;

18. abrogat;

La data de 20-01-2007 Pct. 18 al alin. (1) al art. 102 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi remorci care circulă în baza autorizaţiei pentru probe;

La data de 01-09-2014 Pct. 19 al alin. (1) al art. 102 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

20. conducerea, punerea în circulaţie sau tractarea unui vehicul supus înmatriculării, în baza autorizaţiei pentru probe eliberate în condiţiile art. 13 alin. (7), în afara judeţului sau a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are sediul titularul autorizaţiei;

La data de 02-02-2023 Punctul 20. din Alineatul (1) , Articolul 102 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

21. nerespectarea semnificaţiei luminii roşii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulaţie reversibilă;

22. săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic;

23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanţe sau vehicule, după caz;

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;

25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliţie rutieră la care au fost invitate pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţa circulaţiei;

27. transportul animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor;

La data de 01-09-2014 Pct. 27 al alin. (1) al art. 102 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;

La data de 17-07-2011 Pct. 28 al alin. (1) al art. 102 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;

La data de 01-09-2014 Pct. 29 al alin. (1) al art. 102 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

30. abrogat;

La data de 29-06-2007 Pct. 30 al alin. (1) al art. 102 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porţilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;

32. lovirea şi/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător;

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depăşeşte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;

34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;

35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către autoritatea competentă şi care sunt marcate corespunzător;

36. aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

37. încălcarea obligaţiilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit.

38. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 şi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.

La data de 20-01-2007 Pct. 38 al alin. (1) al art. 102 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.

La data de 02-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 102 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

40. neîndeplinirea de către medic a obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. (6) şi alin. (6^2).

La data de 06-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 102 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

(2)Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d).

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 102 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

(3)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

La data de 01-09-2014 Partea introductivă a alin. (3) al art. 102 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

a)conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;

b)conducerea vehiculului cu deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;

La data de 02-09-2017 Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 102 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

c)abrogată.

La data de 27-02-2022 Litera c) din Articolul 102 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

d)abrogată;

La data de 29-06-2007 Lit. d) a alin. (3) al art. 102 a fost abrogată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

e)depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

f)deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept.

La data de 29-07-2019 Alineatul (3) al Articolului 102 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 152 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019

g)nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depăşirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

La data de 27-02-2022 Alineatul (3) din Articolul 102 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

h)circulaţia nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgenţă a autostrăzilor.

La data de 27-02-2022 Alineatul (3) din Articolul 102 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor agricol sau forestier a următoarelor fapte:

a)depăşirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

b)neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune;

c)efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă sau pe drumul expres, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulaţiei în sens contrar sensului de circulaţie, a circulaţiei sau traversării de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile.

La data de 16-05-2022 Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 102 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 12 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 13 mai 2022

La data de 27-02-2022 Articolul 102 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 103

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune:

La data de 31-01-2022 Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

a)pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare;

b)pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

c)pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi procurorul sau instanţa de judecată a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;

La data de 31-01-2022 Litera c) din Alineatul (1), Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

d)pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulaţie pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi g) din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. e) şi g) din Codul de procedură penală;

La data de 31-01-2022 Litera d) din Alineatul (1), Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

e)abrogată.

La data de 02-03-2023 Litera e) din Alineatul (1), Articolul 103 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

Notă

Conform articolului VI din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023, în cazul condamnării definitive pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, săvârşită de către titularul permisului de conducere anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru perioada prevăzută de legea în vigoare la data săvârşirii faptei.

(1^1)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, începând cu ziua imediat următoare celei expirării prelungirii valabilităţii dovezii înlocuitoare. În situaţia în care valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungită sau a fost eliberată fără drept de conducere, din perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d) se deduce perioada în care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). Dispoziţia privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite în termen de 5 zile de la data la care şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta a luat cunoştinţă de soluţionarea procesului penal şi se comunică titularului permisului de conducere în termen de 15 zile de la emiterea acesteia. În situaţia în care, la data la care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de suspendare aflate deja în curs de executare.

La data de 02-03-2023 Alineatul (1^1) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(2)În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de şase luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin (4), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce.

La data de 31-01-2022 Alineatul (2) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(3)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), serviciul poliţiei rutiere care are în evidenţă contravenientul îl înştiinţează pe acesta în scris cu privire la cumulul celor 15 puncte de penalizare, precum şi cu privire la perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, în termen de 15 zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule operează începând cu ziua imediat următoare predării permisului de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. În situaţia în care la data operării acestei suspendări, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) curge în continuarea perioadei de suspendare iniţiale.

La data de 11-02-2020 Alineatul (3) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

(4)Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei. În situaţia în care a fost depusă plângere împotriva procesuluiverbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului prevăzut la alin. (1) lit. a), curgerea termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc, de la data înregistrării acestei plângeri la instanţa de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea contravenţională sau a admis-o în parte, menţinând sancţiunea contravenţională complementară aplicată.

La data de 31-01-2022 Alineatul (4) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(5)Suspendarea exercitării dreptului de a conduce prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.

La data de 11-02-2020 Alineatul (5) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

(6)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa în sensul art. 23^1 alin. (2) ori, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere. Prin înştiinţarea prevăzută la alin. (3), titularul permisului de conducere este informat şi cu privire la termenul de îndeplinire a acestei obligaţii.

La data de 11-02-2020 Alineatul (6) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

Notă

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020, prin derogare de la prevederile art. 103 alin. (6) şi alin. (8) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia şi prin poştă şi servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului.

(7)Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b).

(8)În situaţia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.

La data de 01-09-2014 Alin. (8) al art. 103 a fost modificat de lit. d) şi g) ale pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere" şi a expresiei "rezidenţa normală" cu expresia "locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România"."

Notă

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020, prin derogare de la prevederile art. 103 alin. (6) şi alin. (8) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia şi prin poştă şi servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului.

(9) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe un drum public aplicată pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 101 alin. (3) lit. d), art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4) lit. c) se majorează de drept cu 30 de zile, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

La data de 27-02-2022 Articolul 103 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 104

(1) La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea unor contravenţii se reduce cu o treime, de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a)a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;

b)a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.

(2) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a)a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

b)sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);

c)perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

d)perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puţin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).

La data de 31-01-2022 Articolul 104 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 104^1

(1) În cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă.

(2) Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, perioadele de suspendare dispuse se execută distinct, fără a se suprapune.

La data de 31-01-2022 Articolul 104^1 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 105

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice:

1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; neînlăturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;

2. neîndeplinirea obligaţiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a dispozitivelor speciale de acest fel;

3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public;

4. neasigurarea stării de viabilitate a părţii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum şi neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă;

5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalaţiile care servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de construcţii sau instalaţii ori crearea de alte obstacole de natura să le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;

6. instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile publice fără autorizaţia administratorului drumului şi avizul poliţiei rutiere;

7. nerespectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de administratorul drumului public şi de poliţia rutieră privind amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public;

8. nerespectarea obligaţiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, să readucă drumul public cel puţin la starea iniţială;

9. neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legatură cu vehiculele şi conducătorii acestora;

10. nerespectarea obligaţiei de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliţiei rutiere sau poliţiei locale, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzute la art. 39;

La data de 11-12-2022 Punctul 10. din Articolul 105 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 335 din 7 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 08 decembrie 2022

11. lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor;

12. neasigurarea însoţirii deplasării vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum şi a celor cu mase sau gabarite depăşite;

13. nerespectarea obligaţiei de a echipa personalul de execuţie a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant;

14. amplasarea staţiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul poliţiei rutiere;

15. nerespectarea obligaţiilor de a efectua orele de educaţie rutieră în unităţile de învătământ;

16. practicarea actelor de comerţ pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afara localităţilor, în zona de siguranţă a drumului public;

17. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul ori de a elibera plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a menţiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;

18. neîndeplinirea, de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al vehiculului, a obligaţiei de a solicita autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;

19. neîndeplinirea obligaţiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic;

20. neîndeplinirea obligaţiei, de către autorităţile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării traficului, precum şi nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora;

21. încredinţarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;

22. dispunerea efectuării transportului de mărfuri şi produse periculoase sau a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit fără autorizaţie specială emisă în condiţiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentă;

23. neîndeplinirea obligaţiei de înştiinţare a poliţiei rutiere de pe a cărei rază de competenţă pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit şi localitatea de destinaţie;

24. neîndeplinirea obligaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale de a amenaja drumuri laterale în condiţiile art. 71 alin. (2);

25. nerespectarea obligaţiei administratorului drumului public sau autorităţii publice locale de a executa sau, după caz, de a desfiinţa amenajările rutiere, în termenul stabilit împreună cu poliţia rutieră;

26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără ca acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public şi poliţia rutieră;

27. încălcarea dispoziţiilor legale privind efectuarea de modificări şi completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum şi verificarea tehnică periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existentei asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;

28. neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementarilor în vigoare.

29. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 şi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.

La data de 20-01-2007 Pct. 29 al art. 105 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

Notă

Începând cu data de 04-10-2024, în conformitate cu prevederile punctului 2 al articolului I coroborate cu dispozițiile alineatului (2) al articolului II din LEGEA nr. 278 din 04 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 octombrie 2022, articolul 105 se completează cu punctul 29^1 și, va avea următorul cuprins:

29^1. neîndeplinirea obligaţiei de către administratorul drumului public de a asigura iluminarea corespunzătoare a trecerilor pentru pietoni în condiţiile prevăzute la art. 72 alin (8);

30. neîndeplinirea de către unitatea medicală autorizată a obligaţiei de a comunica în termenul prevăzut la art. 22 alin. (6^1) faptul că persoana este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, precum şi medicului trimiţător.

La data de 06-01-2019 Articolul 105 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019

Articolul 106

Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la art. 104 alin. (1) lit. a) până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

La data de 31-01-2022 Articolul 106 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 106^1

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

a)conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;

b)nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului ori circulaţia pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

La data de 31-01-2022 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 106^1 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(2)Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) şi d), până la expirarea perioadei acesteia.

La data de 31-01-2022 Alineatul (2) din Articolul 106^1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

(4)Abrogat.

La data de 31-01-2022 Alineatul (4) din Articolul 106^1 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

La data de 16-08-2019 Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 13 august 2019

Articolul 106^2

(1)Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, potrivit art. 106 sau 106^1, la orice serviciu al poliţiei rutiere.

La data de 31-01-2022 Alineatul (1) din Articolul 106^2 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(2) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susţine, în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere.

Notă

Potrivit alin. (2) al art. V din ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019, dispoziţiile art. 106^2 alin. (2) se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei anterior menționate, adică începând cu data de 15 octombrie 2019.

(3) Evidenţa permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reţinute pe teritoriul României şi a sancţiunilor aplicate titularilor acestora se ţine în condiţiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28.

La data de 16-08-2019 Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 13 august 2019

Articolul 107

Sancţiunile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi (4), precum şi dispoziţiile art. 103 alin. (2) şi art. 106^1 se aplică şi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

La data de 31-01-2022 Articolul 107 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 108

(1)Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

La data de 01-09-2014 Partea introductivă a alin. (1) al art. 108 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

a)2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier care circulă din sens opus;

La data de 01-09-2014 Pct. 1 al lit. a) a alin. (1) al art. 108 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

2. abrogat;

La data de 12-10-2019 Punctul 2. din Litera a), Alineatul (1), Articolul 108, Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 13 august 2019

3. nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori căştile de protecţie omologate, după caz;

4. depăşirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

5. circulaţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers;

7. nerespectarea obligaţiei de a folosi şi pe timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă, pe toate categoriile de drumuri publice;

La data de 16-06-2023 Punctul 7. din Litera a) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 168 din 12 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iunie 2023

8. oprirea neregulamentară;

La data de 29-06-2007 Pct. 8 al lit. a) a alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

9. folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier care circulă în faţa sa, în aceeaşi direcţie de mers.

La data de 01-09-2014 Pct. 9 al lit. a) a alin. (1) al art. 108 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

b)3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. oprirea nejustificată pe banda de urgenţă a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene (E);

La data de 27-02-2022 Punctul 1. din Litera b), Alineatul (1), Articolul 108 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

2. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

4. nepăstrarea unei distante corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

5. nerespectarea semnificaţiei indicatorului „ocolire“, instalat pe refugiul staţiilor de tramvai, cu excepţia conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, în cazul în care staţiile celor două mijloace de transport călători coincid;

La data de 09-04-2020 Punctul 5. din Litera b) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6^1, Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020

6. pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocată;

7. staţionarea neregulamentară;

La data de 29-06-2007 Pct. 7 al lit. b) a alin. (1) al art. 108 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

8. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă;

La data de 29-06-2007 Pct. 8 al lit. b) a alin. (1) al art. 108 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

9. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament;

La data de 01-09-2014 Pct. 9 al lit. b) a alin. (1) al art. 108 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

10. nerespectarea dispoziţiilor art. 36 alin. (1^3) sau a condiţiilor prevăzute de regulament privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă;

La data de 01-09-2014 Pct. 10 al lit. b) a alin. (1) al art. 108 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

11. nerespectarea obligaţiei de a acţiona frâna de ajutor, de a opri funcţionarea motorului şi de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta;

La data de 27-02-2022 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost completată de Punctul 36, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

c)4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor ramase în pană sau avariate;

2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;

La data de 29-06-2007 Pct. 2 al lit. c) a alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

3. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

4. circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie torenţială, cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;

La data de 01-09-2014 Pct. 4 al lit. c) a alin. (1) al art. 108 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

5. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când circulaţia acestora pe drumurile publice este interzisă potrivit art. 15 alin. (5), cu excepţia cazurilor în care vehiculul, înmatriculat sau înregistrat, nu are montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare;

La data de 27-02-2022 Punctul 5. din Litera c) , Alineatul (1) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

6. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere».

La data de 09-04-2020 Punctul 6. din Litera c) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020

d)6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia;

2. nerespectarea semnificaţiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care dirijează circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată;

3. depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;

La data de 29-06-2007 Pct. 4 al lit. d) a alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

5. circulaţia sau staţionarea pe spaţiul interzis care separă sensurile de circulaţie pe autostradă sau pe drumul expres;

La data de 16-05-2022 Punctul 5. din Litera d) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 12 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 13 mai 2022

6. staţionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă sau pe drumul expres în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate;

La data de 16-05-2022 Punctul 6. din Litera d) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 12 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 13 mai 2022

7. Abrogat.

La data de 27-02-2022 Punctul 7. din Litera d) , Alineatul (1) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

8. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dubla, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;

9. schimbarea direcţiei de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulaţie;

10. pătrunderea într-o intersecţie dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulaţiei în interiorul intersecţiei.

(2)Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabileşte prin regulament.

Articolul 109

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier sau de către poliţistul local, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către poliţistul local se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 11-12-2022 Alineatul (1) din Articolul 109 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 335 din 7 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 08 decembrie 2022

(1^1)Contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 101 alin. (1) pct. 4 şi art. 102 alin. (1) pct. 4 şi 8 se constată şi se sancţionează şi de către poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

La data de 02-03-2023 Articolul 109 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(2)Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

(3)În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

(3^1)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate încheia ca înscris în formă electronică. Prin derogare de la prevederile art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică se semnează de agentul constatator cu semnătură electronică calificată. Data încheierii acestui proces-verbal este data aplicării semnăturii electronice calificate.

La data de 02-01-2023 Articolul 109 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

(3^2)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică se comunică prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice atunci când contravenientul a optat pentru această modalitate de comunicare. Procesul-verbal se consideră comunicat în termen de 5 zile de la data punerii acestuia la dispoziţia contravenientului prin platforma informatică.

La data de 02-01-2023 Articolul 109 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

(3^3)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică, în cazul în care nu poate fi comunicat în modalitatea prevăzută la alin. (3^2), se consideră comunicat la data comunicării copiei acestuia, imprimată pe suport hârtie. Documentul astfel rezultat nu trebuie să poarte semnătura olografă a agentului constatator şi se comunică potrivit art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Contravenientul are acces, prin platformele informatice destinate furnizării de servicii electronice, la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică.

La data de 02-01-2023 Articolul 109 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

(3^4)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat pe suport hârtie poate fi comunicat, prin derogare de la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice, atunci când contravenientul a optat pentru această modalitate de comunicare. Procesul-verbal se consideră comunicat în termen de 5 zile de la data punerii la dispoziţia contravenientului a copiei în format electronic a procesului-verbal, fără să poarte semnătura electronică a agentului constatator.

La data de 02-01-2023 Articolul 109 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

(3^5)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică, dovada comunicării acestuia prin platformele informatice destinate furnizării de servicii electronice, corespondenţa purtată potrivit art. 39 alin. (3) şi, după caz, înregistrările realizate cu ajutorul mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (2) se stochează pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost emis procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

La data de 02-01-2023 Articolul 109 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

(4) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 24-08-2018 Alineatul (4) din Articolul 109 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 1, Articolul 19, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Notă CTCE Conform alin. (2) al art. 25, Capitolul VI din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 109 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţie pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1A şi 1D din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

(5)Abrogat.

La data de 24-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 109 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 19, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(6)Abrogat.

La data de 24-08-2018 Alineatul (6) din Articolul 109 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 19, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(7)Abrogat.

La data de 24-08-2018 Alineatul (7) din Articolul 109 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 19, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(8)Abrogat.

La data de 24-08-2018 Alineatul (8) din Articolul 109 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 19, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(9)Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se dispune altfel.

Articolul 109^1

În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) pct. 14 şi la art. 105 pct. 10 nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 31-01-2022 Capitolul VII a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 110

În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranţă prevăzută la art. 108 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioada cât durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul.

La data de 01-09-2014 Art. 110 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

Articolul 111

(1)Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:

a)la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare;

b)când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) şi la art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;

La data de 01-09-2014 Lit. b) a alin. (1) al art. 111 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

Notă

Reproducem prevederile art. 46 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020:

Articolul 46

În cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulaţie, se menţine numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceleaşi perioade se menţine şi valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie, precum şi valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie dispusă de procuror sau de instanţa de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

c)la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi (4) şi în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (1);

La data de 31-01-2022 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 111 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

d)când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie;

La data de 01-09-2014 Lit. d) a alin. (1) al art. 111 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule sau tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie".

e)când prezintă modificări, ştersături sau adăugări ori este deteriorat;

f)abrogată.

La data de 31-01-2022 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 111 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 41, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

g)când perioada de valabilitate a expirat.

(2)La reţinerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), la art. 102 alin. (3) lit. a) şi la art. 102 alin. (4) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337,art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

La data de 31-01-2022 Alineatul (3) din Articolul 111 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau la art. 102 alin. (4), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.

La data de 31-01-2022 Alineatul (4) din Articolul 111 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(5)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) şi f) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.

La data de 11-02-2020 Alineatul (5) din Articolul 111 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

(6) La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea clasării, renunţării la urmărirea penală sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.

La data de 11-02-2020 Alineatul (6) din Articolul 111 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

Notă

Reproducem prevederile art. 46 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020:

Articolul 46

În cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulaţie, se menţine numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceleaşi perioade se menţine şi valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie, precum şi valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie dispusă de procuror sau de instanţa de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7)Alineatele (3)-(5) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care se reţine dovada înlocuitoare a permisului reţinut pentru o faptă săvârşită anterior, aflată în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al noii dovezi nu îl poate depăşi pe cel al primei dovezi.

(8) În cazul reţinerii permisului de conducere pentru o perioadă determinată, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie începe în unul din următoarele cazuri:

La data de 31-01-2022 Partea introductivă a alineatului (8) din Articolul 111 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 43, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

a)din momentul expirării termenului de valabilitate a dovezii înlocuitoare;

b)din momentul depunerii dovezii înlocuitoare, de către conducătorul auto, la oricare unitate de poliţie rutieră în una din zilele din intervalul perioadei de valabilitate a acesteia.

La data de 06-01-2019 Articolul 111 din Capitolul VII a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 349 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2019

La data de 07-11-2008 Art. 111 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 7 noiembrie 2008.

Articolul 112

(1)Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri:

a)vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă ori aceasta este anulată;

La data de 02-09-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 112 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

b)nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;

c)vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare;

d)vehiculul circulă cu deficienţe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;

La data de 02-09-2017 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 112 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

e)sistemul de frânare de serviciu prezintă deficienţe majore sau periculoase;

La data de 02-09-2017 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 112 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

f)sistemul de frânare de securitate sau de staţionare prezintă deficienţe majore sau periculoase;

La data de 02-09-2017 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 112 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

g)mecanismul de direcţie prezintă deficienţe majore sau periculoase;

La data de 02-09-2017 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 112 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

h)anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă;

h^1)autovehiculul nu este dotat, la circulaţia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;

La data de 17-07-2011 Lit. h^1) a alin. (1) al art. 112 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

i)zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;

j)motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

k)elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natura să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

l)autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare, folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât şi din exterior;

La data de 01-09-2014 Lit. l) a alin. (1) al art. 112 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

m)autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier are aplicat pe partea frontală şi/sau posterioară a acestuia afişe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

La data de 01-09-2014 Lit. m) a alin. (1) al art. 112 a fost modificată de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

n)autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;

La data de 01-09-2014 Lit. n) a alin. (1) al art. 112 a fost modificată de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul şi tractor agricol sau forestier".

o)plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;

p)datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

r)vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

s)vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii;

t)deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;

u)vehiculul nu are montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

v)vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare;

x)lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere destinate învăţării conducerii autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare.

La data de 01-09-2014 Lit. x) a alin. (1) al art. 112 a fost modificată de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

y)înmatricularea vehiculului este suspendată, în condiţiile legii.

La data de 02-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 112 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r), s) la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) şi y) o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

La data de 26-12-2019 Alineatul (2) din Articolul 112 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) şi s), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

La data de 26-12-2019 Alineatul (3) din Articolul 112 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019

(4)Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament, precum şi la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului.

La data de 02-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 112 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

Notă

Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020, Pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor reţinute/plăcuţelor de înregistrare ori înmatriculare reţinute de către poliţia rutieră se pot transmite şi prin orice mijloace care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-mail, poştă, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează în condiţiile art. 112 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la adresa de corespondenţă precizată de către proprietar sau utilizatorul vehiculului, după caz, în cuprinsul cererii.

(5)În cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a fost reţinut ca urmare a săvârşirii unei contravenţii privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de către poliţia rutieră la prezentarea dovezii eliberate de către Registrul Auto Român din care rezultă că deficienţa a fost remediată.

La data de 02-09-2017 Articolul 112 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

Notă

Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor reţinute/plăcuţelor de înregistrare ori înmatriculare reţinute de către poliţia rutieră se pot transmite şi prin orice mijloace care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-mail, poştă, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează în condiţiile art. 112 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la adresa de corespondenţă precizată de către proprietar sau utilizatorul vehiculului, după caz, în cuprinsul cererii.

Articolul 113

(1)Permisul de conducere se restituie titularului:

a)la expirarea perioadei de suspendare;

b)abrogată;

La data de 29-06-2007 Lit. b) a alin. (1) al art. 113 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

c)la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 108 lit. c) din Codul penal;

La data de 01-02-2014 Lit. c) a alin. (1) al art. 113 a fost modificată de pct. 6 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

d)abrogată;

La data de 29-06-2007 Lit. d) a alin. (1) al art. 113 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

e)în baza hotărârii judecătoreşti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat;

f)la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condiţiile art. 97 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal;

g)în baza rezultatului analizei mostrelor biologice realizate în instituţiile medico-legale autorizate prin care s-a stabilit absenţa în organism a substanţelor psihoactive.

La data de 13-08-2023 Alineatul (1), Articolul 113, Capitolul VII a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023

(1^1)Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

La data de 29-06-2007 Alin. (1^1) al art. 113 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(1^2)În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1^1), Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.

La data de 29-06-2007 Alin. (1^2) al art. 113 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(2)Permisul de conducere se restituie de către poliţia rutieră în condiţiile stabilite în regulament.

Articolul 114

(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se dispune în următoarele cazuri:

La data de 31-01-2022 Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 114 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 44, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

a)titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporala a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;

b)titularul permisului de conducere a fost condamnat, printro hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal;

La data de 02-03-2023 Litera b) din Alineatul (1), Articolul 114 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

c)abrogată;

La data de 20-09-2006 Lit. c) a alin. (1) al art. 114 a fost abrogată de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.

d)titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.

La data de 01-09-2014 Lit. d) a alin. (1) al art. 114 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

e)permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă.

f)permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1) şi (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru săvârşirea unei infracţiuni care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

La data de 02-03-2023 Litera f) din Alineatul (1), Articolul 114 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

(2)Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat.

(3)Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament.

Articolul 114^1

În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dacă acesta se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d), se dispune interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, începând cu ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile stabilite prin regulament.

La data de 31-01-2022 Capitolul VII a fost completat de Punctul 45, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

Articolul 115

(1)Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeana cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de România prin Legea nr. 126/1997.

(2)Hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutieră care a dispus măsura.

Articolul 116

Abrogat.

La data de 02-03-2023 Articolul 116 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023

Articolul 117

(1)Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:

a)conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

b)conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficienţe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;

La data de 02-09-2017 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 117 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017

c)conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite;

d)conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii că face obiectul unei fapte de natura penală;

e)refuză să se legitimeze;

f)se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor psihoactive, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană;

La data de 01-09-2014 Lit. f) a alin. (1) al art. 117 a fost modificat de lit. a şi e) ale pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare cu expresia substanţe psihoactive.

g)nu respectă timpii de conducere şi de odihna prevăzuţi de lege.

(2)Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni.

(3)Pentru oprirea forţată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţia rutieră poate utiliza dispozitive speciale omologate.

(4)Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin regulament.

Capitolul VIII

Cai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei

Articolul 118

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

La data de 27-07-2023 Alineatul (1), Articolul 118, Capitolul VIII a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 254 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023

(2) Plângerea suspendă executarea amenzii şi a sancţiunii contravenţionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei de la data înregistrării la judecătoria prevăzută la alin. (1).

(3) Dovada înregistrării plângerii contravenţionale se realizează printr-un document emis de către instanţa de judecată sau printr-un extras din portalul instanţelor de judecată www.portal.just.ro şi se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanţă ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convenţional al acestuia, la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care efectuează menţiunile corespunzătoare în evidenţe. Permisul de conducere reţinut se restituie personal titularului sau reprezentantului convenţional al acestuia. În situaţia transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenţionale prin mijloace de comunicare la distanţă, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului convenţional al acestuia, unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere reţinut la adresa de corespondenţă indicată în cuprinsul cererii.

La data de 27-05-2020 Alineatul (3) din Articolul 118 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau a admis-o în parte, menţinând sancţiunea contravenţională complementară aplicată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

La data de 31-01-2022 Alineatul (4) din Articolul 118 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(4^1)Termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (4) se calculează pe zile pline, începând cu ora 00.00 a zilei următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

La data de 31-01-2022 Articolul 118 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 47, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(4^2)În situaţia în care, la data de la care se reia executarea suspendării dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de suspendare aflate deja în curs de executare.

La data de 31-01-2022 Articolul 118 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 47, Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022

(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant convenţional sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliţiei rutiere, care îl va înainta unităţii de poliţie care îl are în evidenţă.

La data de 11-02-2020 Alineatul (5) din Articolul 118 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

(6) Se consideră îndeplinită obligaţia de predare a permisului de conducere şi în cazul în care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4) la serviciul/biroul poliţiei rutiere. Data care se ia în considerare este data predării permisului către serviciul de curierat. Dovada înlocuitoare se eliberează la data prezentării titularului înăuntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul poliţiei rutiere la care a înaintat permisul de conducere.

(7) În cazul în care contravenientul nu predă permisul de conducere în termenul prevăzut la alin. (4), durata de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se majorează de drept cu 30 de zile, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(8) În sensul prezentului articol, prin serviciu al poliţiei rutiere se înţelege serviciul poliţiei rutiere din structura unui inspectorat judeţean de poliţie, Brigada Rutieră din cadrul Direcţiei Generale a Municipiului Bucureşti sau biroul de poliţie autostrăzi din cadrul Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române.

La data de 29-07-2019 Articolul 118 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 152 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019

Articolul 119

În cazul în care fapta unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, instanţa de judecată investită cu soluţionarea cauzei va cita unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, părţile implicate în eveniment şi societatea de asigurare.

La data de 01-09-2014 Art. 119 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai".

Articolul 120

(1)Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate.

La data de 25-11-2010 Alin. (1) al art. 120 a fost modificat de pct. 4 al art. X din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010.

(2)Abrogat.

La data de 24-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 120 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 19, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(3)Abrogat.

La data de 24-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 120 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 19, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Articolul 120^1

(1) În vederea executării amenzii contravenţionale, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică se transmite autorităţii publice competente prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice.

(2) În cazul în care nu poate fi transmis în modalitatea prevăzută la alin. (1), în vederea executării amenzii contravenţionale, se transmite copia procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică, imprimată pe suport hârtie, fără să poarte semnătura olografă a agentului constatator. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică poate fi accesat prin platformele informatice destinate furnizării de servicii electronice.

La data de 02-01-2023 Capitolul VIII a fost completat de Punctul 4, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

Articolul 121

(1)Abrogat.

La data de 29-06-2007 Alin. (1) al art. 121 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007.

(2)Executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se prescrie sancţiunea contravenţională principală.

Capitolul IX

Atribuţii ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice

Articolul 122

Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii:

a)ia măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;

b)ia măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare;

c)autorizează efectuarea lucrărilor în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor din administrarea sa, verifică modul de executare şi respectarea termenelor stabilite;

d)stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare pentru vehicule;

e)autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică;

f)stabileşte norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi profesorilor de legislaţie în domeniul pregătirii candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în condiţiile legii;

g)stabileşte condiţiile tehnice şi metodologice de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspecţie tehnică periodică, de certificare a autenticităţii, de identificare, precum şi de verificare tehnică în trafic a vehiculelor;

h)autorizează înfiinţarea şi funcţionarea şcolilor pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie;

La data de 01-09-2014 Lit. h) a art. 122 a fost modificată de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

i)stabileşte norme obligatorii privind organizarea şi desfăşurarea transporturilor rutiere şi controlează respectarea acestora;

j)elaborează reglementari specifice în domeniul transporturilor rutiere;

k)omologhează vehicule pentru circulaţie;

l)certifică şi/sau omologhează echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate în ţară sau importate;

m)autorizează agenţii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglări, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor, precum şi de dezmembrare a acestora;

n)asigură efectuarea certificării autenticităţii sau a identificării vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării acestora;

o)asigură eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere;

p)stabileşte normele metodologice şi organizează pregătirea şi examinarea conducătorilor auto, în vederea obţinerii certificatelor de atestare profesională.

q)elaborează, în condiţiile legii, norme privind evaluarea capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor.

La data de 01-09-2014 Lit. q) a art. 122 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicule ori tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie".

Articolul 123

Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii:

a)îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor aparţinând acestui minister şi controlează respectarea de către conducătorii de vehicule din subordine a regulilor de circulaţie;

b)cooperează cu poliţia rutieră pentru realizarea acţiunilor de însoţire a coloanelor oficiale militare, precum şi a vehiculelor din parcul propriu;

c)înregistrează vehiculele din parcul propriu şi ţine evidenţa acestora;

d)pregăteşte personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului şi autorizează personalul didactic din şcolile de pregătire a conducătorilor auto din sistemul propriu, în vederea obţinerii permisului de conducere;

e)organizează şi executa inspecţia tehnică periodică a vehiculelor din unităţile aflate în subordinea sa;

f)elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind condiţiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;

g)elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind controlul circulaţiei autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi însoţirea coloanelor militare.

Articolul 124

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii:

a)asigură, prin programa şcolară, educaţia rutieră a preşcolarilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar;

b)asigură, în unităţile de învătământ specializate, pregătirea cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere;

c)îndrumă, coordonează şi controlează, prin inspectoratele şcolare, activitatea de educaţie rutieră în unităţile de învătământ, inclusiv de pregătire şi de perfecţionare a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de activităţi;

d)asigură materialul didactic pentru laboratoarele de educaţie rutieră şi parcurile-şcoala proprii de circulaţie.

Articolul 125

Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:

a)elaborează norme referitoare la examinarea medicală a candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de vehicule;

b)stabileşte măsurile ce trebuie luate de unităţile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie generate de cauze medicale;

c)elaborează norme privind examinarea medicală a conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, precum şi norme privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a substanţelor psihoactive asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie;

La data de 01-09-2014 Lit. c) a art. 125 a fost modificată de lit. a) şi c) ale pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" cu expresia "substanţe psihoactive" şi a expresiei "autovehicule şi tramvaie" cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie".

d)stabileşte semnul distinctiv ce se aplică pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;

e)stabileşte şi certifică conţinutul truselor medicale de prim ajutor.

Articolul 126

Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor împreună cu poliţia rutieră întocmesc programe de prevenţie rutieră şi îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfăşurării acestor programe se asigură de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu societăţile de asigurare autorizate.

Articolul 127

(1)În scopul coordonării unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul siguranţei circulaţiei rutiere, în subordinea Guvernului funcţionează Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră*).

(2)Atribuţiile Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Notă

*) În prezent, potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigură concepţia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional a activităţilor privind îmbunătăţirea fluentei circulaţiei şi siguranţei rutiere.

Articolul 128

(1)Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:

a)iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii;

b)iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora;

c)întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliţiei rutiere;

d)stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere;

e)iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliţiei rutiere;

f)înregistrează şi ţin evidenţa vehiculelor nesupuse înmatriculării;

g)iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;

h)iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitarii vehiculelor cu tracţiune animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;

i)sprijină activităţile organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Afacerilor Interne pentru educaţia rutieră a elevilor.

(2)Proiectele de sistematizare a localităţilor, de reglementare a circulaţiei, precum şi a drumurilor publice din interiorul şi din afara acestora, elaborate de autorităţile publice locale, vor fi avizate de şeful poliţiei rutiere a judeţului, municipiului Bucureşti sau, după caz, al poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Articolul 129

(1)Ministerul Afacerilor Interne şi autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice şi în acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.

(2)În unităţile de învătământ preşcolar, primar şi gimnazial obligatoriu se desfăşoară cel puţin o oră de educaţie rutieră pe săptămână, pe parcursul anului şcolar.

(3)Mass-media poate sprijini acţiunile Ministerului Afacerilor Interne şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în legatură cu popularizarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice.

(4)Poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se va implica în realizarea programelor de siguranţă rutieră, stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Articolul 130

Orele de educaţie rutieră din instituţiile de învătământ preşcolar, primar şi gimnazial se desfăşoară potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 130^1

(1) Ministerul Afacerilor Interne dezvoltă şi administrează platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice cu privire la înmatricularea vehiculelor şi dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

(2) În platformele informatice prevăzute la alin. (1) se înregistrează:

a)din oficiu, persoanele juridice de drept privat, proprietari de vehicule supuse înmatriculării;

b)la cerere, persoanele fizice.

La data de 02-01-2023 Capitolul IX a fost completat de Punctul 5, Articolul 21, Titlul II din LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

Capitolul X

Dispoziţii finale

Articolul 131

În desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere, poliţia rutieră poate solicita sprijinul unor asociaţii profesionale şi al unor conducători de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere, care consimt să participe voluntar la acestea, conform legii.

La data de 01-09-2014 Art. 131 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere".

Articolul 132

Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, destinate campaniilor şi activităţilor de educaţie rutieră.

Articolul 133

(1)Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri sunt prevăzute în anexa nr. 2.

La data de 19-01-2013 Alin. (1) al art. 133 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

(2)Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului, pe baza modificărilor şi completărilor aduse convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.

Articolul 133^1

Substanţele psihoactive prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc şi se actualizează periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.

La data de 01-09-2014 Art. 133^1 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" cu expresia "substanţe psihoactive".

Articolul 134

(1)Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeaşi dată se abrogă Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2)În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 135

În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă*), la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Notă

*) Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006.

Articolul 136

În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba şi vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

a)Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) şi ale art. 83 alin. (4);

b)Ministerul Transporturilor pentru prevederile art. 23 alin. (3^3) şi (3^5) şi ale art. 66 alin. (3);

La data de 20-01-2007 Lit. b) a art. 136 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

c)Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 9 alin. (2);

La data de 02-02-2023 Litera c) din Articolul 136 , Capitolul X a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

d)Ministerul Sănătăţii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) şi (7) şi ale art. 125 litera a);

La data de 01-02-2014 Lit. d) a art. 136 a fost modificată de pct. 9 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

e)abrogată;

La data de 20-09-2006 Lit. e) a art. 136 a fost abrogată de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.

f)Ministerul Transporturilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 23 alin. (5) şi (8);

g)Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 123 lit. f) şi g);

h)Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 130.

Articolul 137

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

La data de 19-01-2013 Art. 137 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.

Notă CTCE Conform art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006, la data prevăzută la art. III alin. (2) - respectiv data aderării României la Uniunea Europeană -, examinarea psihologică efectuată anterior acestei date este considerată evaluare psihologică.

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională următoarele prevederi:

1. art. 4 alin. (1) teza finală, alin. (4) paragrafele 1 şi 2, alin. (7), art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi şi alin. (5) teza întâi şi art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2009/113/CE şi a Comisiei din 25 august 2009, Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011, Directiva 2012/36/UE a Comisiei, Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, Directiva 2013/47/UE a Comisiei, Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014, Directiva (UE) 2015/653 a Comisiei din 24 aprilie 2015, Directiva (UE) 2016/1.106 a Comisiei din 7 iulie 2016, Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018;

2. ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi şi teza finală şi pct. (iii) şi alin. (2) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014;

3. precum şi ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3 alin. (3) şi art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 şi prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014;

4. ale art. 2 pct. 1 lit. b) din Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 112 din 2 mai 2018.

La data de 02-02-2023 Mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

NOTA:Reproducem mai jos textul art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care nu a fost inclus în forma republicată a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002:"Art. II

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Notă CTCE Conform pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se înlocuiesc după cum urmează:

"a) termenul "tractor" se înlocuieşte cu expresia "tractor agricol sau forestier", iar expresia "substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" se înlocuieşte cu expresia "substanţe psihoactive";

b) în cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 şi art. 22 alin. (3) lit. b), expresiile "de autovehicule sau de tramvai", "de autovehicule sau de tramvaie", respectiv "de autovehicule şi de tramvaie" se înlocuiesc cu expresia "de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie";c) în cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) şi art. 125 lit. c), expresiile "autovehicul şi tramvai" şi "autovehicule şi tramvaie" se înlocuiesc cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai" sau "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie", după caz;d) în cuprinsul art. 9 alin. (1) şi (6), art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 şi 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7 şi 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 10 şi 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 şi 29, art. 103 alin. (1) partea introductivă şi alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 9 şi lit. c) pct. 4 şi 5, art. 112 alin. (1) lit. m), n) şi x), art. 122 lit. h) şi art. 131, termenul "autovehicule"/"autovehicul"/"autovehiculelor" se înlocuieşte cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere"/"autovehicul şi tractor agricol sau forestier"/ "autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere", după caz;e) în cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) şi (6), art. 23 alin. (1), (2) şi (3^1) teza întâi, art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă şi lit. b), art. 101 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 102 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (1^1) şi (2), art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit. d) şi alin. (4), art. 112 alin. (1) lit. l), art. 119 şi art. 122 lit. q), expresiile "autovehicul sau tramvai", "autovehicule sau tramvaie" şi "autovehicule ori tramvaie" se înlocuiesc cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai" ori "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie", după caz;f) în cuprinsul art. 82 alin. (1), (2), (4), expresia "autovehicule şi remorci" se înlocuieşte cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci";g) în cuprinsul art. 103 alin. (8), expresia "rezidenţa normală" se înlocuieşte cu expresia "locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România"."Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din Ordonanţa de urgenţă nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Prin Hotărârea Guvernului nr. 24 din 23 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 29 ianuarie 2013 s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.Prin Hotărârea Guvernului nr. 81 din 5 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 9 februarie 2010 s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.Prin Hotărârea Guvernului nr. 144 din 23 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 2 martie 2010 s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.

Adaptarea vechilor denumiri ale ministerelor din cuprinsul acestei forme actualizate, s-a realizat, în mod automat, conform noilor reglementări care prevăd reorganizarea acestor ministere.

Notă

Articolul III din ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019, prevede:

„Articolul III

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române desfăşoară activităţi de informare a participanţilor la trafic, astfel cum aceştia sunt definiţi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la interdicţia, valabilă în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mişcare, de a ţine în mână sau de a folosi cu mâinile în orice mod telefonul mobil sau orice dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video. Informarea se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe site-ul Poliţiei Române, organizarea unor acţiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin poliţiştii rutieri”.

Notă

Articolul 12 alin. (1) din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021, prevede:

Articolul 12

(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală“, „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor“ şi „Direcţia Generală a Vămilor“ cu „Autoritatea Vamală Română“;

b) „direcţiile generale regionale ale finanţelor publice - direcţiile regionale vamale“ cu „direcţiile regionale vamale“.

Anexa nr. 1

Categorii de vehicule pentru care se

eliberează permisul de conducere

Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel:

a)categoria AM: mopede a căror viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h;

La data de 11-02-2020 Litera a) din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020

b)categoria A1:

1. motociclete cu cilindree maximă de 125 cmc, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;

2. tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;

c)categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

d)categoria A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;

e)categoria B1: cvadricicluri a căror masă în ordine de mers nu depăşeşte 450 kg (600 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri) şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă continuă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală nu depăşeşte 15 kW;

La data de 02-02-2023 Litera e) din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023

f)categoria B:

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;

g)categoria BE: ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg;

h)categoria C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

i)categoria C1E:

1. ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

2. ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

j)categoria C:

1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

k)categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

l)categoria D1:

1. autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul auto şi a cărui lungime maximă nu depăşeşte 8 m;

2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

m)categoria D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;

n)categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

o)categoria DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;

p)categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere;

La data de 01-09-2014 Lit. p) din anexa 1 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014.

r)categoria Tb: troleibuz;

s)categoria Tv: tramvai.

La data de 19-01-2013 Anexa 1 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012, având conţinutul prevăzut în anexa la acelaşi act normativ.

Anexa nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMN DISTINCTIV PENTRU CONDUCĂTORUL DE AUTOVEHICUL CU DIZABILITĂŢI DE AUZ

 

La data de 09-04-2020 Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 46 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020

Notă

Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006, anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a modificat şi s-a înlocuit cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă a devenit anexa 2 conform pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012.