Documentele necesare preschimbării permisului de conducere străin cu document similar românesc, pentru persoanele care au sau îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Bucureşti, în sensul art. 231 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, se depun la sediul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor Bucureşti din Şoseaua Pipera nr. 49, sector 2, etajul 1, ghiseul 3, în zilele de luni, marţi, miercuri şi vineri între orele 8:00-13:00, iar joi între orele 13:00-18:00.

Pentru preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc, titularul va depune personal dosarul de preschimbare care conţine urmştoarele documente:

a) cererea solicitantului (descarcă), completată lizibil, cu majuscule, la toate rubricile şi semnată.

b)  1. permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile străine, prevăzute în Anexa nr. 1 (descarcă) la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, în original. Dacă permisul este eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, se depune şi traducerea legalizata în limba româna a acestuia; sau

     2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, dacă acesta din urma a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) la Ordin. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba româna, se depune şi traducerea legalizată în limba româna a acestuia;

c) documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie, respectiv: - în cazul cetăţenilor străini, paşaportul şi certificatul de înregistrare, permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în Romania; - în cazul cetăţenilor români, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate;

d) fişa medicală, în original şi copie, completată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare, în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativă;

e) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – la orice unitate CEC.

Statele ale căror permise se preschimbă cu documente similar româneşti sunt cele prevăzute în anexele la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti.