a) Cererea solicitantului; Cerere înmatriculare (descarcă)

b) Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (descarcă)

c) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;

d) Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie;

e) Actul de identitate al solicitantului original şi copie;

f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;

g) Copia asigurării RCA în termen de valabilitate;

h) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

i) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii (vezi taxe);

j) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi taxe) Se poate achita la CEC;

k) Decizia de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule emisă de organul fiscal competent din subordinea ANAF;

l) Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:

•  în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

•  în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

m) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;

n) Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;

o) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie (descarcă)

p) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

r) În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

 • formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare (descarcă)

sau

 • formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare (descarcă).

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul (vezi tabel adrese ANAF) (descarcă).

s) Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.