a) Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt / pierdere (descarcă)

b) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului; (descarcă)

c) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;

d) Actul de identitate al solicitantului,în original şi copie;

e) Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la CEC;

f) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie (descarcă)

g) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

h) Certificatul de înmatriculare în original.